Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożone przez ministra gospodarki.

W dokumencie zaproponowano m. in. określenie przesłanek wnioskowania o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy, wprowadzenie regulacji dotyczącej procedury zwrotu pomocy publicznej, wprowadzenie regulacji dotyczącej przechowywania dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych udzielanych w strefach, wprowadzenie do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela ministra finansów w miejsce przedstawiciela wojewody oraz wprowadzenie definicji wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

Według rządu obecnie obowiązujące przepisy nie regulują precyzyjnie przesłanek i konsekwencji finansowych wygaszenia zezwolenia. Przed kryzysem gospodarczym o wygaszenie występowali przedsiębiorcy, którzy nie rozpoczęli inwestycji albo nie korzystali z pomocy, co było zgodne z intencją tej regulacji. W warunkach spowolnienia gospodarczego, kiedy wiele firm musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie, nieprecyzyjność przepisów powodowała, że przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia, występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni ich to przed zwrotem pobranej pomocy publicznej.

Za wprowadzeniem nowego przedstawiciela do rad nadzorczych, według rządu, przemawia przede wszystkim forma pomocy publicznej udzielanej w strefach (zwolnienia podatkowe) i położenie stref na terenie kilku województw oraz fakt, że wojewoda nie odpowiada za rozwój regionalny.

Zaproponowano także rozszerzenie katalogu głównych zadań zarządzających sse o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców i prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.