Inflacja - w tym inflacja bazowa - pozostaje bardzo niska i najprawdopodobniej utrzyma się na niskim poziomie w kolejnych kwartałach, uważają członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), jak wynika z "minutes" ze styczniowego spotkania RPP, opublikowanych przez bank centralny.

"Analizując przebieg procesów inflacyjnych członkowie Rady zwracali uwagę, że inflacja – w tym inflacja bazowa – jest wciąż bardzo niska, a dostępne prognozy wskazują na jej prawdopodobne utrzymanie się na niskim poziomie w kolejnych kwartałach. Utrzymaniu niskiej inflacji bazowej sprzyja dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz wciąż niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski" - czytamy w "minutes".

Z kolei ryzyko istotnego wzrostu cen energii lub żywności ogranicza sytuacja na międzynarodowych rynkach surowcowych, gdzie umiarkowana skala ożywienia globalnej koniunktury sprzyja stabilizacji cen, zaznacza bank centralny.

"Oznacza to brak istotnego ryzyka wyraźnego wzrostu presji inflacyjnej w Polsce w nadchodzącym okresie. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady argumentowali, że bank centralny w swojej polityce pieniężnej powinien uwzględniać to, że niski poziom inflacji wynika częściowo z czynników przejściowych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja CPI wyniesie 1,0% w 2013 r., 1,7% w 2014 r. i 1,9% w 2015 r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r.

NBP podał też, że część członków RPP podkreślała, iż wciąż wysoka stopa bezrobocia hamuje zarówno presję kosztową (poprzez ograniczanie presji płacowej), jak i popytową (poprzez zmniejszanie dochodów do dyspozycji).

"Członkowie ci wskazywali na utrzymywanie się od kilku lat niskiej dynamiki wynagrodzeń oraz jednostkowych kosztów pracy. Niektórzy członkowie Rady oceniali przy tym, że także w perspektywie kolejnych kwartałów wzrost jednostkowych kosztów pracy powinien pozostać niski. Inni członkowie Rady argumentowali, że w reakcji na poprawiającą się koniunkturę presja płacowa może pojawić się dość szybko, stąd tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy w krótkim czasie może się wyraźnie zwiększyć" - podano także w dokumencie.

Ostatecznie RPP uznała, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe powinny pozostać niezmienione.

"Ponadto, Rada podtrzymała ocenę, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada potwierdziła, że uzasadnione jest jej zdaniem utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r. Rada uznała, że pełniejsza ocena średniookresowych perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego będzie możliwa po zapoznaniu się z wynikami marcowej projekcji NBP" - czytamy w "minutes".

Stopa referencyjna wynosi nadal (od lipca 2013 r.) 2,50%, stopa lombardowa 4,00%, stopa depozytowa 1,00%, stopa redyskonta weksli 2,75%.