Cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru banku przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Decydując się na współpracę z instytucją finansową, JST powinna skorzystać z usług takiej, która proponuje nowoczesne narzędzia do obsługi płatności masowych czy rozliczeń pomiędzy jednostkami. Dzięki temu zaoszczędzi czas, pieniądze i ustrzeże się błędów.

Przy rozliczaniu podatków od nieruchomości, opłat czynszowych czy śmieciowych JST korzystają z obsługi płatności masowych. Dlatego tak ważne jest, by bank posiadał w swojej ofercie rozwiązanie usprawniające proces zarządzania otrzymywanymi cyklicznie należnościami, rozksięgowywaniem ich i automatyczną identyfikacją wpłat – kto zapłacił, ile i za co.

Nowoczesna obsługa rachunków płatności masowych wykorzystuje możliwości tworzenia rachunków wirtualnych o identyfikatorach w standardzie NRB, w którym część numeru rachunku wirtualnego przeznaczona jest do zakodowania płatnika i/lub tytułu czy obiektu.

Korzyści z posiadania tego typu nowoczesnych rachunków płatności masowych jest wiele:

● Obniżają one koszty oraz ograniczają ręczne przetwarzanie danych, weryfikowanie płatności etc. Praca księgowych zostaje zautomatyzowana, a w konsekwencji jest tańsza.

● Uproszczają i przyspieszają weryfikację i ewentualną windykację nieuregulowanych w terminie płatności od poszczególnych dłużników.

● Są niezawodne. Dzięki wykorzystaniu indywidualnych kodów nadanych kontrahentom/dłużnikom bezbłędnie identyfikują płatności. Kody stanowią integralną część numeru rachunku w standardzie NRB i pozwalają na wyeliminowanie błędów podczas procesu uzgadniania płatności.

● Są elastyczne. Dzięki dowolności kodowania klient może na bieżąco włączać kolejnych wpłacających do systemu.

● Umożliwiają generowanie różnych raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami.

● Przyspieszają obieg informacji, umożliwiają łatwy i szybki dostęp do danych bieżących oraz historycznych.

Getin Noble Bank jako pierwszy bank w Polsce wdrożył nowoczesne rozwiązanie do przyjmowania wpłat na rachunki JST – kasy automatyczne. Urządzenia te pozwalają w znaczący sposób usprawnić obsługę bankową mieszkańców. Przyjmują zarówno banknoty, jak i bilon oraz wydają resztę. Podczas dokonywania wpłat w kasach automatycznych mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości szybkiego wprowadzania danych dzięki zeskanowaniu kodów kreskowych znajdujących się na dokumentach przygotowywanych przez JST.

Oprócz nowoczesnego rachunku do płatności masowych, bank powinien oferować JST możliwość konsolidacji sald. To forma optymalizacji zarządzania finansami, polegająca na koncentrowaniu środków z rachunków poszczególnych jednostek na jednym wspólnym rachunku, a następnie zarządzaniu zgromadzonymi w ten sposób środkami, przy wykorzystaniu efektu skali.

Istotną korzyścią rachunku skonsolidowanego jest redukcja kosztów odsetkowych w przypadku korzystania przez JST z kredytu w rachunku bieżącym. Dodatkowe zalety to odsetki z tytułu lokowania skumulowanych nadwyżek, możliwość bieżącego, scentralizowanego dysponowania środkami zgromadzonymi na wielu rachunkach, również w ciągu dnia roboczego, usprawnienie i kontrola przepływów środków w obrębie jednostki oraz pełna i bieżąca informacja o stanie środków na wszystkich rachunkach jednostki.

PARTNER CYKLU