Przyznaną kwotę z funduszy europejskich przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2% w skali roku. 

"Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa członkowskiego (cappingu), wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35% PKB, powiększają środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest to ponad 252 mln euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat przekracza 25%" - głosi komunikat MRR.

W ramach wszystkich programów operacyjnych Polska otrzyma ponad 76,8 mld euro, natomiast w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wykorzystania będzie ok. 700 mln euro. Kwoty te zwiększą środki z instrumentów oraz programów zarządzanych przez Komisję Europejską – ok.  4,1 mld euro  z instrumentu Łącząc Europę, mającego na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych, a także ok. 474,5 mln euro z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

MRR informuje, że w ramach pomocy technicznej Polska otrzyma ok. 287 mln euro, a z funduszy na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich ok. 71 mln euro.

W ramach krajowych programów operacyjnych oraz programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej rozdysponowane zostanie 45,62 mld euro, z czego najwięcej pochłonie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 27,51 mld zł. Na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych województwa otrzymają 31,25 mld zł, z czego najwięcej województwa śląskie (3,47 mld zł) i małopolskie (2,88 mld zł).