"Inflacja w 2013 r. będzie kształtowała się na istotnie niższym poziomie niż w 2012 r. i pomimo stopniowego jej wzrostu w kolejnych latach  - pozostanie w całym horyzoncie projekcji poniżej celu NBP" - głosi raport.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji, inflacja CPI wyniesie 1,0% w 2013 r., 1,7% w 2014 r. i 1,9% w 2015 r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r.

Niski poziom inflacji w krótkim horyzoncie projekcji jest wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym (obniżka cen gazu, bliski zera wzrost cen energii elektrycznej) oraz osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, podał bank centralny.

"W średnim i dłuższym horyzoncie projekcji inflacja wzrośnie, pozostając jednak na relatywnie niskim poziomie. Do utrzymania umiarkowanej presji inflacyjnej przyczyni się niski wzrost gospodarczy w kraju, w efekcie którego PKB będzie nadal kształtował się poniżej poziomu potencjalnego" - czytamy dalej.

NBP dodał, że drugim istotnym czynnikiem determinującym kształtowanie się inflacji, a w szczególności krajowych cen energii i żywności, na relatywnie niskim poziomie jest oczekiwany stabilny poziom cen surowców na rynkach światowych.

"Od III kw. 2013 r. do II kw. 2014 r. inflację w ujęciu rocznym przejściowo podwyższać będzie ponadto wzrost opłat za wywóz śmieci oraz wzrost cen żywności" - wskazuje też NBP.

W latach 2014-2015, inflacja CPI wzrośnie z uwagi na wyraźnie wyższą, w stosunku do 2013 r., inflację cen energii, podano także.

NBP podkreśla, że rewizję prognozy inflacji CPI w górę w bieżącej rundzie prognostycznej w największym stopniu determinuje wzrost prognozowanej inflacji bazowej.

"W warunkach niskiego tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilnego kursu walutowego inflacja bazowa obniży się do poziomu 1,2% w roku 2013, by następnie nieznacznie wzrosnąć do średniego  poziomu 1,5% w latach 2014-2015 r. wraz ze zmniejszającą się ujemną luką popytową"- czytamy dalej w raporcie.

Bank centralny tłumaczy, że niski poziom inflacji bazowej w horyzoncie projekcji wynika w szczególności z niskiej dynamiki jednostkowych kosztów pracy, co jest skutkiem zarówno spadku zatrudnienia w bieżącym i przyszłym roku, jak i umiarkowanej dynamiki płac.

W horyzoncie projekcji będzie utrzymywała się niska dynamika cen żywności w Polsce, kształtując się na średnim poziomie 2,0% r/r, podano także.

"Inflacja krajowych cen energii w krótkim horyzoncie projekcji szybko obniża się (z 7,9% w 2012 r. do -1,3% w 2013 r.), na co wpływa przede wszystkim obniżka cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia br., ujemna dynamika cen paliw oraz spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od 1 lipca br." - podano też w dokumencie.