Dane za I kw. 2013 r. wskazują na wyraźny spadek liczby osób pracujących odnotowany zarówno w BAEL, jak i w danych z firm, podał bank centralny w notatce "Kwartalny raport o rynku pracy - I kwartał 2013 r."

"Spadek liczby pracujących wynikał głównie z kontynuacji negatywnych tendencji w przemyśle oraz słabszego wzrostu zatrudnienia w usługach. Istotny był również wpływ pogody w marcu, która opóźniła o miesiąc prace w rolnictwie i może tłumaczyć ok. 0,3 pp. spadku dynamiki liczby pracujących" - czytamy w materiale.

Słabnący popyt na pracę przyczynił się do wzrostu stopy bezrobocia BAEL w tym okresie oraz systematycznego wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego. Z drugiej strony przestał wzrastać (kw/kw) współczynnik aktywności zawodowej, co wpłynęło na niewielki spadek (kw/kw) liczby osób aktywnych zawodowo, podkreśla bank centralny.

"Silniejsze negatywne tendencje wpływają na przepływy na rynku pracy. Wzrosło ryzyko utraty pracy, a na relatywnie stabilnym, choć niskim poziomie utrzymuje się kreacja miejsc pracy. Słabnący wzrost aktywności zawodowej związany był głównie ze spadkiem napływów do zatrudnienia bezpośrednio z nieaktywności" - czytamy dalej.

Tempo wzrostu płac w gospodarce w I kw. br. obniżyło się do 2,6% r/r (wobec 2,9% r/r w IV kw. 2012). Nastąpił także niewielki wzrost wydajności pracy ogółem, ale zmiany były zróżnicowane pomiędzy sektorami.

"Zgodnie z ostatnią projekcją z modelu NECMOD w latach 2013-2014 należy oczekiwać kontynuacji dotychczasowych negatywnych tendencji na rynku pracy. Także dane z firm wskazują, że w najbliższych miesiącach wzrośnie liczba zwolnień (monitoring NBP)" - konkluduje bank centralny.