PKO Bank Polski planuje utworzenie do 2014 r. banku hipotecznego, co pozwoliłoby w większym stopniu finansować akcję kredytową długoterminowymi depozytami i obligacjami. Zgodnie z założeniem, sprzedaż kredytów hipotecznych nadal prowadzona byłaby w sieci oddziałów PKO BP. Bank nie planuje też na razie przeniesienia obecnego portfela do nowego podmiotu, poinformował PKO BP w komunikacie.

"PKO Banku Polski przywiązuje dużą wagę w nowej strategii do zapewnienia zdrowej struktury terminowej aktywów i pasywów, jednocześnie w ostatnich latach zwiększając finansowanie poprzez długoterminowe obligacje do kwoty ponad 9 mld zł oraz istotnie zwiększając bazę depozytów terminowych. Wobec powyższego PKO Bank Polski planuje utworzyć bank hipoteczny w celu obniżenia kosztu finansowania długoterminowego portfela kredytów hipotecznych poprzez możliwość emisji zabezpieczonych listów zastawnych oraz obniżenie ryzyka finansowania portfela hipotecznego poprzez model, w którym terminy finansowania są lepiej dopasowane do terminów kredytów. Emisja tego typu papierów możliwa jest zarówno w PLN, jak i w walutach" - podał bank w komunikacie.

Utworzenie banku hipotecznego planowane jest do 2014 r.

Bank poinformował, że sprzedaż kredytów hipotecznych nadal prowadzona byłaby w sieci jego oddziałów, a plany nie zakładają na tym etapie przeniesienia obecnego portfela do banku hipotecznego.

"PKO Bank Polski od lat jest liderem instytucji kredytujących potrzeby mieszkaniowe Polaków. W ostatnich latach z sukcesem udało nam się istotnie obniżyć ryzyko niedopasowania portfela kredytów i jego finansowania, emitując długoterminowe obligacje na rynku polskim, europejskim i amerykańskim. W ten sposób finansowana jest już blisko połowa portfela walutowych kredytów hipotecznych. W tej chwili rozważamy wdrożenie nowych rozwiązań, które pozwoliłyby nam na dalszy wzrost udziału długoletnich źródeł finansowania, w tym papierów wartościowych o wysokiej jakości i niskim koszcie jak listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Budowa nowego podmiotu w ramach grupy to odpowiedź PKO BP na nowe regulacje Bazylei III (CRD IV) oraz oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Bank podkreślił także, że poszukując optymalnego rozwiązania dla finansowania długoterminowych kredytów na polskim rynku uwzględnia obowiązujące przepisy i stanowisko regulatora.

"Komisja Nadzoru Finansowego koncentruje się na obniżeniu ryzyka finansowania długoletnich kredytów hipotecznych depozytami krótkoterminowymi. Efektem są prace nad nowym standardem listów zastawnych - dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką oraz nowymi regulacjami prawnymi w zakresie banków hipotecznych, co powinno zwiększyć zainteresowanie tymi rozwiązaniami" - czytamy w komunikacie.

W Polsce banki uniwersalne nie mogą emitować niżej oprocentowanych obligacji zabezpieczonych portfelem hipotek (tzw. covered bonds).

Na polskim rynku działają dwa banki emitujące listy zastawne: BRE Bank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny.