"Zawarte porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnień, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zgodnie z zapisami Porozumienia proces zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia rozpocznie się 18 marca 2013 roku i zakończy 15 czerwca 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Koszt związany z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia został oszacowany i uwzględniony w rezerwie restrukturyzacyjnej, która zostanie ujęta w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU SA i PZU Życie SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok 2012, podano także.

"Z uwagi na złożoność procesu restrukturyzacji, w tym brak możliwości określenia ostatecznej liczby osób objętych restrukturyzacją zatrudnienia, w tym zwolnieniami grupowymi, spółka nie jest w stanie przedstawić informacji na temat poziomu oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Precyzyjne dane odnośnie liczby osób objętych restrukturyzacją oraz dokładna wysokość kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji będą znane po zakończeniu tego procesu" - czytamy dalej. 

W lipcu ub. roku obie spółki zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi umożliwiające spółce dokonanie zwolnień grupowych w liczbie nie przekraczającej 955 osób.

Zwolnienia grupowe są kontynuacją rozpoczętego w 2009 r. programu restrukturyzacji zatrudnienia, w ramach którego planowano rozwiązać umowy o pracę z ok. 4 tys. osób (łącznie w PZU i PZU Życie).