"Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia w PZU i PZU Życie planowane jest w okresie od marca do czerwca 2013 roku.

Zwolnienie 630 pracowników

Restrukturyzacja ma objąć do 3145 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 630 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych, co stanowi 5,5 % ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach" - podano w komunikacie. 

Zmiana warunków pracy dla ponad 2500 osób

Firma precyzuje w komunikacie, że 2.515 pracownikom zamierza zmienić warunki pracy i płacy w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Kogo zrestrukturyzuje firma

Restrukturyzacja miałyby objąć pracowników pionów: Likwidacji Szkód i Świadczeń, Finansowego, Administracji i Logistyki, Sprzedaży Masowej, IT, jak również pracowników Centrali - czytamy w komunikacie.

Plan redukcji zatrudnienia związany jest przede wszystkim z automatyzacją, uproszczeniem i optymalizacją procesów oraz centralizacją wybranych zespołów. Restrukturyzacja dotyczyć będzie również warunków zatrudnienia, co związane jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania struktury zatrudnienia do faktycznego obciążenia pracą w poszczególnych zespołach PZU SA i PZU Życie SA.

Trwają negocjacje ze związkami

Zarządy PZU i PZU Życie zwróciły się do związków zawodowych, działających przy obu spółkach o przystąpienie do prac nad porozumieniami w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez PZU i PZU Życie procesu konsultacji ze związkami zawodowymi. 

"Ponadto zarząd PZU informuje, iż: koszt związany z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia został oszacowany i uwzględniony w rezerwie restrukturyzacyjnej, która zostanie ujęta w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU SA i PZU Życie SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok 2012" - czytamy także. 

W lipcu ub. roku obie spółki zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi umożliwiające spółce dokonanie zwolnień grupowych w liczbie nie przekraczającej 955 osób. 

Zwolnienia grupowe są kontynuacją rozpoczętego w 2009 r. programu restrukturyzacji zatrudnienia, w ramach którego planowano rozwiązać umowy o pracę z ok. 4 tys. osób (łącznie w PZU i PZU Życie).