"Stanowisko Polski się nie zmienia, od wielu lat dążymy do jak najszybszego przyjęcia euro, prace trwają" - powiedział Dominik, który uczestniczy w Brukseli w spotkaniu ministrów finansów UE. Zaprzeczył, że jakoby wstrzymano prace nad Narodowym Planem Wprowadzenia Euro.

"Nie wstrzymano prac, wstrzymane zostało jedynie przekazanie samego dokumentu Komitetowi Stałemu i Radzie Ministrów, a to z tego powodu, że w tej chwili (...) jest bardzo dużo zmian instytucjonalno-prawnych w strefie euro i trudno byłoby przedstawiać dokument, który już w momencie przedstawienia nie byłby do końca aktualny" - wyjaśniał wiceminister.

Poinformował, że kończą prace prawie wszystkie grupy zadaniowe, które miały ocenić w konkretnych sektorach "jakie powinny być zmiany dokonane, żeby wprowadzić euro w Polsce".

"Część z tych zespołów pozostanie nadal aktywna i będzie dalej analizowała zmiany, które są w tej chwili przyjmowane w ramach Unii Europejskiej, dotyczące strefy euro. I jak już będziemy mieli pełny obraz, to ten dokument zostanie (...) wtedy przekazany odpowiednim organom, czyli komitetowi Rady Ministrów, potem do zatwierdzenia przez Radę Ministrów" - zapowiedział Dominik.

Wyjaśnił, że dokument dla Rady Ministrów "będzie pokazywał, jakie czynności czy jakie decyzje należy podjąć w odpowiedniej sekwencji czasowej tak, żeby przygotować Polskę do wprowadzenia euro".

Rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż poinformowała w środę PAP, że dokumenty stanowiące uzupełnienie projektu Narodowego Planu Wprowadzenia Euro powinny być gotowe do końca roku.

Dróżdż wyjaśniła, że obecnie trwają prace tzw. międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro przez Rzeczypospolitą Polską, na której czele stoi Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP, a także nad raportami opisującymi harmonogram działań, które muszą zostać zrealizowane po wyznaczeniu daty przyjęcia przez Polskę euro.

"Kontynuowanie procesu przygotowań praktycznych świadczy o determinacji polskich władz, aby Polska znalazła się w przyszłości we wspólnym obszarze walutowym. Wejście do strefy euro nie zależy jednak tylko od gotowości Polski - wiele zależy od zmian w samej strefie euro" - zaznaczyła rzeczniczka.

Dodała, że z tego względu, strategia integracji Polski ze strefą euro jest aktualnie oparta na czterech filarach. Trzy filary związane są z wypełnieniem kryteriów konwergencji i odpowiednim przygotowaniem Polski do przyjęcia euro, a czwarty - nowy filar - jest związany z ustabilizowaniem się sytuacji w strefie euro.

Resort finansów w sprawozdaniu z działania pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro poinformował we wtorek, że ze względu na zmiany zachodzące w Unii Europejskiej pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro wstrzymał prace nad Narodowym Planem Wprowadzenia Euro.

W sprawozdaniu napisano, że przygotowany w 2010 r. Narodowy Plan Wprowadzenia Euro koncentruje się na przedstawieniu warunków przyjęcia euro przez Polskę i wyznaczenia wiarygodnej daty integracji oraz zakresu niezbędnych praktycznych przygotowań dla wprowadzenia euro w Polsce.

"Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany w zakresie ładu instytucjonalnego i zasad zarządzania gospodarczego, dotyczące w szczególności strefy euro, nie pozostały jednak bez wpływu na zawarte w NPWE rozstrzygnięcia, w szczególności w zakresie dostosowań prawnych. W związku z powyższym pełnomocnik rządu zdecydował o wstrzymaniu dalszych prac nad dokumentem, do momentu, gdy możliwe będzie jego uzupełnienie o implikacje ww. zmian dla procesu dostosowań do wprowadzenia euro w Polsce" - napisano w sprawozdaniu.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało we wtorek, że zmiana sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności w strefie euro i - w konsekwencji - w Polsce, oddaliła perspektywę wprowadzenia wspólnej waluty. "Niemniej przyjęcie euro wciąż pozostaje celem prowadzonej przez polski rząd polityki gospodarczej" - zaznaczyło MF.

W komunikacie dodano, że dotychczasową strategię integracji Polski ze strefą euro uzupełniono o dodatkowy warunek: ustabilizowanie sytuacji w strefie euro, a w szczególności jej wzmocnienie instytucjonalne. Według MF kryzys ujawnił bowiem niedoskonałość i niekompletność dotychczasowego systemu instytucjonalnego strefy euro.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że do końca 2012 r. trwają prace części Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych nad odpowiednimi raportami opisującymi harmonogram działań, które muszą zostać zrealizowane w przypadku, gdy zapadanie decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro.

Przygotowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro zostało przewidziane w dokumencie "Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro", przyjętym przez rząd w październiku 2010 roku.