W swej jesiennej prognozie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stwierdza, że w najbliższych miesiącach w Polsce dojdzie do znacznego spowolnienia gospodarki z powodu słabego popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Ale aktywność ekonomiczna w naszym kraju powinna ożywić się już w drugiej połowie 2013 roku i dalej wzmocnić się w roku 2014. To hamowanie, zarówno na rynku produkcyjnym, jak i rynku pracy, zepchnie inflację w 2014 roku poniżej 2 proc. – uważają autorzy raportu.

Chociaż w aneksie statystycznym OCED zakłada, że deficyt budżetowy w przyszłym roku spadnie do 2,9 proc. PKB, a w roku 2014 nawet do 2,3 proc., raport podkreśla konieczność kontynuacji dalszej strukturalnej redukcji deficytu budżetowego.

W sumie dopiero w 2014 roku polska gospodarka powróci do takiej samej kondycji, jak w tym roku wypracowując 2,5 proc. produktu krajowego brutto.
Dług publiczny, według definicji Traktatu z Maastricht, zwiększy się w przyszłym roku prawie o jeden procent do 58,4 proc. PKB.