„Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2012” został wykonany przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przy ocenie atrakcyjności regionu brane były pod uwagę takie czynniki jak: zasoby kapitału ludzkiego, pomoc dla inwestorów, infrastruktura techniczna (drogi, koleje, lotniska), infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły), mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji) oraz mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestycji i rozwoju). Analizy przeprowadzone zostały na poziome wojewódzkim, podregionalnym, powiatowym oraz gminnym – czytamy w serwisie prasowym PAIiIZ.

Z raportu wynika, że atrakcyjność inwestycyjna wykazuje duży związek z poziomem rozwoju gospodarczego, dlatego wysoko zostały ocenione dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, a także małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i łódzkie.

W ostatnim czasie podniosła się atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego, co można wiązać z efektem poniesionych nakładów na infrastrukturę oraz innowacyjnością ważnego dla tego regionu sektora lotniczego.

Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne. W skali lokalnej ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie rzeczywistej, odgrywają podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, szczególnie, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki przemysłowe, parki naukowo - technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).

Podobnie jak w poprzednich latach, badania przeprowadzone w 2012 r. wykazały, że najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce jest województwo mazowieckie. Województwo to uzyskało najwyższe oceny (A) dla wszystkich najważniejszych sekcji gospodarki narodowej. Zdecydowanie przoduje również pod względem wartości nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Po raz pierwszy w badaniu przedstawiono województwa polskie na tle europejskich odpowiedników. W tej analizie za najlepsze cechy polskich regionów uznano szeroki dostęp do zasobów pracowniczych i stosunkowo młode społeczeństwo. Najlepiej oceniono województwo mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie. Za niekorzystne cechy polskich makroregionów uznano dosyć niskie zatrudnienie w nowoczesnych sektorach gospodarki i zbyt małą innowacyjność polskich przedsiębiorstw.