Senatorowie opowiedzieli się w piątek za nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bez poprawek. Przewiduje ona między innymi współpracę KNF z europejskimi urzędami nadzorującymi rynek finansowy.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 października br. Przygotowany przez rząd projekt ma na celu implementację do prawa polskiego przepisów dyrektywy unijnej. Chodzi o przepisy dotyczące przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego a europejskimi urzędami nadzorczymi. Według resortu finansów nowe regulacje zmierzają do większej integracji nadzoru nad europejskimi rynkami finansowymi oraz zwiększają bezpieczeństwo obrotu na krajowym rynku finansowym.

W uzasadnieniu rządowego projektu napisano, że dyrektywa, do której dostosowane mają być polskie przepisy, jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji nadzoru w Europie, ma zapewnić "faktycznie równe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwierciedlić coraz większą integrację rynków finansowych w Unii". Nie bez znaczenia jest również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rynku finansowego wobec kryzysu - podkreślono.

Regulacje przewidują np. obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego o niektórych działaniach, w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym, jak również o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. Ponadto w zakresie nadzoru skonsolidowanego ustawa przewiduje, że KNF, na podstawie porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, będzie mogła przejąć zadania innego europejskiego organu albo delegować nań swoje zadania.