"Był to najostrzejszy spadek w ciągu ostatniego półrocza. Do załamania wskaźnika w największym stopniu przyczyniły się spadające wynagrodzenia. W ciągu ostatniego roku skurczyły się one średnio o około 2 proc. Dodatkowo, jedną z kategorii cen, które najszybciej rosły w ostatnim czasie była żywność. Niższe średnie wynagrodzenia oraz wzrost cen artykułów żywnościowych, czyli tych - najczęściej kupowanych, poważnie obniżyły siłę nabywczą gospodarstw domowych" - napisano w komentarzu.

"Istotnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na wartości wskaźnika było spadające zatrudnienie. O ile w poprzednich miesiącach roku obserwowano jedynie stabilizację zatrudnienia lub bardzo słaby wzrost, o tyle ostatnie dane nt. jego wielkości jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorstwa zaczęły zwalniać pracowników. Wszystkie trzy czynniki: spadek wynagrodzeń, wysoka inflacja oraz pogarszające się warunki na rynku pracy przyczyniają się do pogorszenia ekonomicznej kondycji polskiego społeczeństwa" - dodano.