Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. założeniami do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku VAT, który dotyczy sposobu obliczania długu publicznego i zasad uruchamiania procedur ostrożnościowych

Resort finansów chce, by państwowy dług publiczny był przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dni roboczych danego roku budżetowego.

Wyliczona w taki sposób kwota byłaby pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych ministra finansów na koniec roku budżetowego służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku.

Zgodnie z propozycją resortu, jeżeli w wyniku przeliczenia wartość relacji tak obliczonej kwoty długu do PKB byłaby mniejsza niż 50 i 55 proc., nie stosowano by ograniczeń w procedurze ostrożnościowej przewidzianych w ustawie o finansach publicznych oraz warunkowego podwyższenia stawek podatku VAT.

Ponadto rząd ma zająć się dziś projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jego celem jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Zdaniem resortu środowiska obecny system jest nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych unijną dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Ministrowie mają też omówić też projekt nowelizacji Prawa wodnego i propozycję zmian w ustawie o podatku tonażowym.