Rada Polityki Pieniężnej (RPP) uważa, że Polska powinna przystąpić do systemu ERM2 i do strefy euro dopiero, gdy zostanie przezwyciężony kryzys finansowy w krajach należących do tego obszaru walutowego, napisała RPP w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2013".

"Zdaniem Rady przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno być rozważane, gdy zostanie przezwyciężony kryzys finansowy w krajach należących do tego obszaru walutowego, w sytuacji sprzyjającej maksymalizacji korzyści związanych z integracją walutową i minimalizacji związanych z nią kosztów" - napisano w "Założeniach…" Rada przypomina, że od przystąpienia do UE Polska jest zobowiązana do dążenia do pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), co musi być w szczególności poprzedzone uczestnictwem w ERM II.

"W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu Polski do mechanizmu ERM II, Rada dokona niezbędnych dostosowań strategii polityki pieniężnej oraz – w porozumieniu z Radą Ministrów – systemu kursowego do warunków wynikających z konieczności spełnienia kryteriów konwergencji niezbędnych do przyjęcia euro" - czytamy dalej. Przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, ale bez konkretnego terminu. Obecny rząd, który początkowo wyznaczył datę przyjęcia euro na 2011-2012 rok, od dłuższego czasu nie podaje nowego terminu.