Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt SLD w sprawie powołania Rady Fiskalnej. Rada miała - zgodnie z projektem - kontrolować finanse publiczne.

Za odrzuceniem projektu Sojuszu głosowało 226 posłów, przeciwko było 210, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

Rada Fiskalna miała - według projektu SLD - stanowić wolny od wpływów politycznych oraz innych podmiotów organ władzy publicznej. Powołanie Rady miało zapewnić niezależną od pozostałych organów władzy kontrolę nad jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie planowanych przez nie wydatków, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz efektywnego i racjonalnego planowania długookresowych wydatków.

Rada miała ponadto analizować zgodność polityki finansowej państwa z obowiązującymi regułami fiskalnymi oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. W skład Rady mieli wchodzić: trzej członkowie powoływani przez Sejm, po jednym powoływanym na wniosek prezydenta, prezesa NBP, prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Podczas środowej debaty nad projektem Sojuszu za dalszymi pracami nad nim opowiedziały się: PiS, Ruch Palikota i Solidarna Polska; przeciwko były koalicyjne PO i PSL.