Ponad 51,5 mld zł subwencji oraz 17,6 mld zł dotacji dla samorządów przewiduje projekt budżetu państwa na rok 2013, opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z projektu, subwencja ogólna dla samorządów będzie w 2013 r. o 2,7 proc. wyższa niż w 2012 r.

Największa część - subwencja oświatowa

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2013 r. wynosi 39,8 mld zł i jest o 2,8 proc wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej, zapisanej w budżecie na ten rok. Zwiększenie tej części dotacji związane jest m.in. ze skutkami przechodzącej na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 proc., obowiązującej od 1 września br., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostem składki rentowej w 2012 r. - czytamy w projekcie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana jest na 6,3 mld zł i jest wyższa o 2,1 proc. od tegorocznej. Ta część subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na mieszkańca jest niższy od 92 proc. średniego dochodu na mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie; otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 proc. średniej krajowej.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano na 2013 r. w wysokości pond 1,5 mld zł, o 4 proc. więcej niż w 2012 r. Jest podzielona na kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT na mieszkańca jest mniejszy, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których przekracza on o 10 proc. średnią krajową. Im jest wyższy, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana w projekcie wynosi nieco ponad 1 mld zł i jest o 8,6 proc. wyższa niż 2012 r. Kwota podstawowa tej części subwencji jest przeznaczona dla województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca z tytułu udziału w PIT i CIT jest mniejszy, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie - otrzymują ją województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln.

Na zadania administracji rządowej - 17,6 mld zł

W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano 17,6 mld zł dotacji dla jednostek samorządu na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych; 99,9 proc. tych dotacji zaplanowane jest w budżetach wojewodów.

12 mld zł - 68,7 proc. łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego - kierowane jest do gmin. W 97,5 proc. są przeznaczane na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Powiaty mają otrzymać z budżetu państwa dotacje w wysokości 4,6 mld zł - 26,1 proc. łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Prawie 41 proc. - prawie 1,9 mld zł - jest przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ponad 1,2 mld - 27,3 proc. - ma trafić na ochronę zdrowia. Natomiast ponad 1 mld ma zostać przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresów pomocy społecznej i polityki społecznej.

Dotacje z budżetu państwa dla samorządów województw to 922 mln zł, z czego 590 mln ma trafić głównie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu obowiązujących ustawowych ulg, a 247 mln zł przede wszystkim na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.