Część spółek z grupy kapitałowej Bomi złożyła wnioski o upadłość: Bomi SA - 10 lipca 2012, Rabat Service - 13 lipca 2012, Grupa Kapitałowa Bomi Centrala Sp. z o. o. - 30 lipca 2012 r.

„Konsekwencją powyższych zdarzeń oraz pogarszającej się sytuacji finansowej i wypowiedzenia umów kredytowych przez banki było utworzenie rezerw z tytułu trwałej utraty wartości na znaczną część aktywów spółki Bomi na łączną kwotę 680 mln zł. Największy wpływ na zmniejszenie sumy bilansowej prócz straty operacyjnej za pierwsze półrocze miało utworzenie rezerw z tytuły trwałej utraty wartości na następujące składniki aktywów: wartość firmy z przejęcia firmy Rast – 133 mln zł oraz udziały i akcje w innych podmiotach – 602 mln zł. Pozostałe rezerwy dotyczyły aktualizacji wartości środków trwałych spółki oraz majątku obrotowego – przede wszystkim należności"- podano w raporcie.

Spółka podała, że decyzja zarządu spółki przeszacowująca majątek Bomi ma na celu urealnienie jego wartości w warunkach złożonego wniosku o upadłość układową, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o upadłość spółek zależnych.

W efekcie aktywa spółki Bomi na koniec czerwca wyniosły 95 mln zł, przy kapitałach własnych minus 213 mln zł.

Zarząd Bomi liczy na przetrwanie w modelu franczyzowym

„Zdaniem zarządu istnieje realna szansa na kontunuowanie przez Bomi działalności poprzez przekształcenie obecnego modelu biznesowego na model franczyzowy, co powinno umożliwić obsługę propozycji układowych w przypadku ich zaakceptowania przez wierzycieli, zaś w zakresie największej spółki Rabat Service zawężenie jej działalności handlowej do terytorium Polski północnej i również realizację zaproponowanych we wniosku do sądu propozycji układowych" - podano także.

Obecnie prowadzone przez zarząd spółki rozmowy z kontrahentami na temat franczyzy wchodzą w decydującą fazę.

„ (…) w ocenie zarządu spółka w IV kwartale będzie już funkcjonować w całkowicie nowej formule franczyzowej z minimalnym zapleczem kadrowym i administracyjnym bez sklepów własnych" - wynika z raportu.

Przychody ze sprzedaży grupy Bomi spadły o 18,9% r/r do 593,8 mln zł w I półr. Zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 34,5% w skali roku do 112,6 mln zł.
Strata operacyjna wyniosła 722,6 mln zł wobec 13,05 mln zł zysku rok wcześniej, zaś marża EBIT była ujemna (-121,7%) wobec 1,78% w I półr. 2011 r.
Koszty ogółem wzrosły do 835,18 mln zł wobec 158,78 mln zł rok wcześniej.