Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projektowane regulacje wdrażają przepisy dyrektywy 2010/78/UE, które zwiększają integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) złożony z: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych działa od 1 stycznia 2011 r. - przypomniało CIR.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że dyrektywa jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji nadzoru w Europie, ma zapewnić "faktycznie równe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwierciedlić coraz większą integrację rynków finansowych w Unii". Nie bez znaczenia jest również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rynku finansowego wobec zjawiska kryzysu, które trwa od 2007 r. - podkreślono w uzasadnieniu.

Projektowane regulacje przewidują np. obowiązek powiadamiania właściwego Europejskiego Urzędu Nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego o niektórych działaniach, w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym, jak również o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia.

Proponuje się też, że w niektórych przypadkach, wprowadzenie innych obowiązków informacyjnych na rzecz Europejskich Urzędów Nadzoru. Np. chodzi o obowiązek informowania o przeszkodach prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, jakie napotykają fundusze inwestycyjne i domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską na terytorium państw niebędących członkami UE.

Ponadto w zakresie nadzoru skonsolidowanego projekt przewiduje, że KNF, na podstawie porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, będzie mogła przejąć zadania innego europejskiego organu albo delegować nań swoje zadania.

CIR podkreśliło, że proponowane przepisy zasadniczo nie obejmują regulacji dotyczących rynku ubezpieczeniowego.