W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w maju na poziomie 11,1%, wobec 10,0% w poprzednim miesiącu i w porównaniu do 9,0% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały: Austria (4,1%), Holandia (5,1%) oraz Luksemburg (5,4%), a najwyższy - Hiszpania (24,6%) i Grecja (21,9% w marcu).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja 2012 r. 12,6%.