GUS podał, że w porównaniu z I kwartałem 2011 roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - aż o 17,2 proc. W tym czasie pracujący w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym zarobili o 2,5 procent więcej, niż rok wcześniej.

GUS podał, że w porównaniu z I kwartałem 2011 roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 17,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 10,0 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,2 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 6,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,2 proc.), edukacja (o 5,9 proc.).

Najniższy - w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,4 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 2,5 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,3 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 3,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,9 proc.).

Siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia minimalnie wyższa niż przed rokiem

Siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w I kw. była wyższa o 1,2 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu kwartalnym dotyczącym bezrobocia.

"Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 1,2 proc. większa niż przed rokiem i wzrost ten był wyższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem 0,8 proc.)" - napisano.

GUS poinformował, że niższe niż przed rokiem było przeciętne miesięczne wynagrodzenie jedynie w sekcji informacja i komunikacja (o 1,5 proc.).