Sytuacja polskich przedsiębiorstw w I kw. br. pozostawała dobra, ale ich zyski rosły wolniej niż rok wcześniej, wynika z opracowania Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

"Sytuacja sektora przedsiębiorstw w I kw. br. pozostawała dobra. Za pozytywne należy uznać utrzymanie dodatniej dynamiki wyniku finansowego z całokształtu działalności, wzrost odsetka firm rentownych oraz dwucyfrowy wzrost nakładów na środki trwałe. Niemniej dane zagregowane dla całej populacji mogą sugerować pogorszenie kondycji firm" - czytamy w raporcie.

Do niekorzystnych zjawisk można zaliczyć wyraźny spadek dynamiki eksportu, wciąż wysokie (choć niższe niż w ostatnich kwartałach) tempo wzrostu kosztów surowców oraz towarów i związany z tym spadek wyniku finansowego na sprzedaży, jak też niższą płynność gotówkową, wynikającą z obniżenia inwestycji krótkoterminowych, podał dalej bank centralny. "Trzeba jednak podkreślić, że większość tych zjawisk obserwowano głównie w największych przedsiębiorstwach w populacji, a zatem wśród firm pozostających wciąż w bardzo dobrej sytuacji.

W grupie mniejszych podmiotów wskaźniki płynności nie zmniejszyły się istotnie, a w przypadku wyniku finansowego i eksportu odnotowano poprawę" - napisano w materiale. Dynamika przychodów ogółem (dane nominalne) w I kw. 2012 r. wyniosła 12% r/r i była niższa niż przed kwartałem o 3,2 pkt proc. podał NBP. "Najważniejszym czynnikiem determinującymi osłabienie dynamiki przychodów ogółem był spadek dynamiki sprzedaży (do 10,3% r/r), głównie zagranicznej (do 9,5% r/r). Spadek ten nie został w pełni skompensowany silnym wzrostem dynamiki pozostałych przychodów operacyjnych (42,5% r/r) oraz przychodów finansowych (99,6 % r/r), przede wszystkim z tytułu różnic kursowych" - tłumaczą autorzy raportu.

Udział firm z dodatnim wynikiem finansowym netto zwiększył się do 62,1% z 61,6% w I kw. ub.r. Źródło: NBP NBP podał też, że utrzymał się dwucyfrowy wzrost nakładów firm na inwestycje. Roczna dynamika tego wzrostu nawet przyspieszyła – w I kw. 2012 r. inwestycje przedsiębiorstw wzrosły realnie o 11,7% r/r wobec 10,6% w IV kw. ub.r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 0,5% r/r w I kw. br. O 5,5% realnie wzrosła też wydajność pracy mierzona wartością sprzedaży na jednego zatrudnionego.

Pod koniec I kw. mniej niż połowa firm zwiększyła zatrudnienie r/r (49,2%, tj. o 5,2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej). "Znaczący (co najmniej 10-procentowy) wzrost zaobserwowany został w 16,5% przedsiębiorstw, spadek o podobnej skali – w 17,8% firm" - czytamy w raporcie. Źródło: NBP "W I kw. br. nastąpił spadek tempa wzrostu wydajności pracy, a wydajność (mierzona wartością sprzedaży na jednego zatrudnionego) wzrosła r/r nominalnie o 9,8%, tj. realnie o 5,5%" - podał także NBP.