Ta forma wsparcia od lat niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród beneficjentów. Zwykło się mówić, że nie ma kwoty, której polscy przedsiębiorcy nie byliby w stanie wchłonąć.
Terminy konkursów (regionalne programy operacyjne) / DGP
Od początku 2007 roku umowy na dotację inwestycyjną podpisało ponad 17 tys. firm. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 21 mld zł, a całkowita wartość wszystkich inwestycji objętych wsparciem jest bliska 60 mld zł.

W regionach

Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 13 tys. firm otrzymało dotację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Łączna wartość przyznanego im dofinansowania to jednak zaledwie nieco ponad 8 mld zł. Dotacje na inwestycje dystrybuowane w ramach regionalnych programów operacyjnych przeznaczone są przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a ich wartość nie przekracza z zasady 2 mln euro. W większości przypadków maksymalna wartość dotacji w ogłaszanych konkursach była znacznie niższa – ok. 1 – 1,5 mln zł, aby dostępnych środków wystarczyło dla jak największej liczby firm. Ostatecznie średnia wartość dotacji inwestycyjnej przyznanej w regionach to ok. 630 tys. zł, co stanowiło średnio 51 proc. kosztów kwalifikowanych, a 41 proc. kosztów ogółem. To dość niski udział, biorąc pod uwagę, że maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w przypadku mikro i małych firm wynosił najczęściej 70 proc.
Pod względem rodzaju zrealizowanej inwestycji wśród dotacji udzielonych w programach regionalnych zdecydowanie dominuje kategoria „inne inwestycje w przedsiębiorstwie” (ponad 10 tys. dotacji). Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się zakupy maszyn, urządzeń, elementów wyposażenia czy też nieruchomości przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku. Liczba dotacji przyznanych w tej kategorii jest proporcjonalna do skali zainteresowania taką formą wsparcia. W całym kraju w konkursach na tradycyjne dotacje inwestycyjne wartość składanych wniosków wielokrotnie (nawet dziesięciokrotnie) przekraczała pulę dostępnych środków!
Pozostałe ok. 3 tys. dotacji dotyczy bardziej specjalistycznych inwestycji związanych z wdrożeniem innowacji technologicznych czy też utworzeniem działu zajmującego się badaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. 217 dotacji dotyczyło inwestycji związanych z dostosowaniem przedsiębiorstw do standardów ochrony środowiska. Zainteresowanie tego typu dotacjami było stosunkowo mniejsze, więc o dofinansowanie było znacznie łatwiej. W niektórych konkursach wartość wniosków bywała nawet mniejsza niż pula dostępnych środków.

Miliardy na innowacje

Pod względem wartości przyznanych dotacji inwestycyjnych zdecydowanym liderem jest program Innowacyjna Gospodarka, w którym na nieco ponad 3 tys. projektów udzielono dotacji o wartości blisko 12 mld zł. Ponad 450 dotacji firmy otrzymały na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych – zarówno własnych, jak i zakupionych od wyspecjalizowanych jednostek naukowych. Rozbieżność kwotowa była bardzo duża – od kilku tysięcy do 20 mln zł. Cechą wspólną wszystkich projektów była bardzo wysoka innowacyjność, często na skalę międzynarodową.
Liczną grupę stanowiły też dotacje na zakup wysoce zaawansowanych pod względem technologicznym maszyn i urządzeń – podpisano ponad 400 takich umów, a ich jednostkowa wartość wahała się od ok. 200 tys. zł do nawet ponad 40 mln zł.
Blisko tysiąc projektów dotyczyło inwestycji w infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług szerokopasmowego internetu. Pojedyncze dotacje wahały się tutaj o 6 tys. zł do 6 mln zł, jednak warto zauważyć, że kilka firm uzyskało rekordową liczbę kilkudziesięciu dotacji na projekty w różnych regionach kraju. Liderem jest Profit Group sp. z o.o. – na 151 projektów w całym kraju pozyskała ponad 34 mln zł przy całkowitej wartości inwestycji przekraczającej 63 mln zł.

Infrastruktura i Środowisko

Ponad 120 dotacji inwestycyjnych przyznanych zostało firmom w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość to ok. 1,5 mld zł. Beneficjentami części z nich (ok. 20) były niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu o łącznej wartości ok. 35 mln zł.
Około 50 głównie dużych firm otrzymało wsparcie na inwestycje pomagające dostosować park maszynowy do wymogów ochrony środowiska.
Kolejnych 50 dotacji wsparło budowę farm wiatrowych produkujących zdrową i przyjazną środowisku energię.
Procedury nie takie straszne
Gabriela Rożen
smażalnia ryb Pirania I, Kołobrzeg
Umowę na dotację inwestycyjną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego podpisałam 19 lipca 2010 roku. Jednak moja przygoda z funduszami europejskimi zaczęła się wiele miesięcy wcześniej. Znajomi polecili mi kontakt z osobą, która specjalizuje się w dotacjach unijnych. Po przedstawieniu jej zarysu moich planów dała wyraźny sygnał, że mam szansę uzyskać na ich realizację unijne dofinansowanie. To stwierdzenie, poparte konkretnymi informacjami, jakie kroki należy podjąć i jakie wymagania spełnić, zmobilizowało mnie do podjęcia walki o ich urzeczywistnienie, chociaż – przyznam szczerze – wcześniej traktowałam je bardziej jak marzenia. Wspólnie przygotowałyśmy wniosek o dotację i... udało się ją pozyskać. Wartość całej inwestycji to ponad 500 tys. zł, z czego blisko 250 tys. stanowiła dotacja (60 proc. kosztów kwalifikowanych).
Realizacja projektu polegała na zakupie nieruchomości i przystosowaniu jej do pełnienia funkcji restauracji oraz wyposażeniu zaplecza gastronomicznego w bardzo różnorodne i nowoczesne maszyny i urządzenia. Dzięki tej inwestycji moja smażalnia wyróżnia się zarówno bardzo atrakcyjnym wystrojem, jak i ciekawą ofertą. To pozwala przyciągnąć nawet najbardziej wymagającego klienta. Jestem bardzo zadowolona, że odważyłam się zrealizować tę inwestycję, i nie ukrywam, że dotacja miała kluczowe znaczenie. Bez niej nie podjęłabym się takiego wyzwania, na pewno nie na taką skalę. Z kolei o dotacji nawet bym nie pomyślała, gdybym w odpowiednim momencie nie spotkała osoby, która podpowiedziała mi, jakie mam możliwości i wsparła mnie merytorycznie w przygotowaniu wniosku a potem realizacji projektu.
Ta dotacja nie tylko pomogła mi sfinansować wymarzoną inwestycję, ale i wiele się nauczyć. Na początku procedury wydawały mi się koszmarem. Z biegiem czasu okazało się, że nie są takie straszne i można się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości znowu uda mi się skorzystać z unijnego wsparcia – z wiedzą, którą już posiadam realizacja projektu na pewno poszłaby jeszcze sprawniej.
Pieniądze nie tylko dla dużych
Marcin Kęciński
p.o. kierownik ds. sprzedaży i marketingu firmy Airon Investment Anna Niemczewska, Bydgoszcz
Nasza firma uzyskała jak dotąd dwie dotacje inwestycyjne, obie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Pierwsza przyznana została w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjności”, a jej przeznaczeniem była dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 30 mln zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 13,5 mln zł. Dotacja umożliwiła nam zakup innowacyjnych w skali świata maszyn do precyzyjnej obróbki stali. Poszerzyliśmy zarówno zakres usług, jak i rynki zbytu. Dzięki inwestycji planujemy zwiększyć zatrudnienie o 200 proc.
Pozyskaliśmy również dotację w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” oraz działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Koszt to 42,6 mln zł, a dofinansowanie – 22,7 mln zł.
Przyznana dotacja umożliwi opracowanie prototypu innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej oraz jej wdrożenie do produkcji.
Jako małe przedsiębiorstwo uzyskaliśmy jedne z najwyższych kwot dofinasowania w ramach działań 4.4 oraz 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.