PBG oraz spółka zależna - Hydrobudowa otrzymały od Narodowego Centrum Sportu wezwanie do zapłaty 308,83 mln zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w oddaniu do użytkowania Stadionu Narodowego, poinformowały spółki w raportach bieżących.

Spółki oceniają, że roszczenie NCS jest bezzasadne. "Zarząd PBG informuje o otrzymaniu pisma z Narodowego Centrum Sportu (...), dotyczącego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, realizację którego na podstawie umowy z dnia 4 maja 2009 r. powierzono Konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska (Lider Konsorcjum od 14 czerwca 2011 r.), PBG , Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca).

W powyższym piśmie NCS wzywa Generalnego Wykonawcę do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w osiągnięciu Całkowitego Zakończenia Wykonania w wysokości 25% wysokości całości wynagrodzenia netto, tj. w wysokości 308.832.531,30 zł w terminie 10 dni od dnia doręczenia pisma" - czytamy w raporcie PBG podkreśla, że w opinii zarządu, żądanie zamawiającego o zapłatę kar umownych, o których mowa powyżej, należy uznać za całkowicie bezzasadne.

"W konsekwencji spółka zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki prawne, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko zamawiającemu, mające na celu ochronę interesu spółki" - deklaruje spółka. W poniedziałek PBG poinformowało, że główne spółki grupy PBG, Hydrobudowa i Aprivia wnioskują o upadłość układową w celu ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy. Przewidziana jest redukcja zadłużenia o 31% w przypadku PBG i nawet o 56% w przypadku Hydrobudowy.

Możliwa jest konwersja części długu na akcje po cenie 40 zł w przypadku PBG i 1 zł w przypadku Hydrobudowy. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.