Akcje serii N zostaną zaoferowane przez zarząd na rzecz Fortis Bank. "Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz opinii Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku, Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska podejmuje następującą uchwałę: podwyższa się kapitał zakładowy BNP Paribas Banku o kwotę 228 471 000,00 poprzez emisję 4 569 420 akcji serii N. Wszystkie emitowane akcje serii N są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda" - czytamy w uchwałach walnego.

Akcje serii N będą obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki. Akcje serii N zostaną pokryte w całości w formie pieniężnej przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, podano także. "Wyłącza się prawo dotychczasowych Akcjonariuszy poboru akcji serii N.

Akcjonariusze podzielają stanowisko Zarządu Banku, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii N leży w interesie spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu przedstawionej Akcjonariuszom. Akcje serii N zostaną zaoferowane przez zarząd na rzecz Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli" - czytamy dalej w uchwałach.

Uchwalono także, że umowa o objęciu akcji serii N zostanie zawarta do dnia 30 maja 2012 r., a akcje serii N będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012 r. BNP Paribas Bank Polska miał 9,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku bank miał 23,25 mln zł zysku netto wobec 9,40 mln zł zysku rok wcześniej.