Według wstępnych danych zysk netto Powszechnych Towarzystw Emerytalnych wyniósł 616 mln zł w 2011 roku, co oznacza wzrost o 4,7 proc. w skali roku. Ale inwestycje

Wynik finansowy wykazany przez wszystkie fundusze emerytalne był ujemny i osiągnął wartość 11,0 mld zł wobec 21,13 mld zł zysku rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,7 mld zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,9%. "Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek (0,6 mld zł) stanowiły 32,9% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 11,2 pkt proc.), wynagrodzenie za zarządzanie stanowiło 58,4% (wzrost udziału o 9,4 pkt proc.)"- podał GUS.

Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wynosiły 1,0 mld zł, tj. zmniejszyły się o 17,2% w skali roku. Koszty usług akwizycyjnych spadły o 19,2% w skali roku do 383 mln zł, a ich udział w kosztach ogółem wyniósł 37,3% (przed rokiem 38,2%) i były one głównymi pozycjami generującymi koszty PTE. Aktywa PTE w końcu grudnia 2011 r. wyceniono na kwotę 3,6 mld zł (spadek o 7,2% r/r). W strukturze aktywów 46,6% stanowił majątek obrotowy.

"Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,7 mld zł, tj. o 12,0% wyższym niż w końcu 2010 r. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 0,8 mld zł zysku brutto (wzrost o 5,1%). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2011 zyskiem netto w wysokości 0,6 mld zł (wzrost o 4,7%)."- podano także. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2011 r. wyceniono na 227,5 mld zł, tj. o 1,9% więcej niż w 2010 r.

Zobowiązania ogółem wzrosły do poziomu 2,7 mld zł (o 35,3%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 224,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6% w skali roku. Przychody operacyjne OFE wyniosły 9,2 mld zł, co oznacza wzrost o 27,7% w skali roku. "Główną pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 65,9% tych przychodów. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,2 mld zł i wzrosły o 15,7% w porównaniu do 2010 r. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 1,0 mld zł i stanowiły 79,9% kosztów operacyjnych OFE (84,2% przed rokiem)"- podano także.

W 2011 r. wynik finansowy wykazany przez wszystkie fundusze emerytalne był ujemny i osiągnął wartość 11,0 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 8,0 mld zł oraz zrealizowana i niezrealizowana strata w wysokości 19,0 mld zł. Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 21,13 mld zł. W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych(ZUS) było zarejestrowanych 15,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), tj. o 3,8% więcej niż rok wcześniej.