TVN wypłaciła ostatecznie 34.387.642,1 zł dywidendy akcjonariuszom, a nie - jak wcześniej podawała - kwotę 32.672.642,1 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Zmiana wynika ze skorygowania liczby akcji uprawnionych do dywidendy do 343.876.421 sztuk z 326.726.421 sztuk. Dywidenda na akcję nie zmieniła się i wyniosła 0,10 zł.

"Niniejszym przekazujemy korektę informacji dotyczącej łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji uprawnionych do objęcia dywidendy. Informacja zawarta w raporcie bieżącym (...) nie uwzględniała części akcji imiennych Polish Television Holding w liczbie 17.150.000 sztuk, które nie są zdematerializowane w KDPW" - czytamy w komunikacie. W marcu zwyczajne walne zgromadzenie TVN uchwaliło dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

Decyzja była zgodna z rekomendacją zarządu. Walne zgromadzenie spółki postanowiło osiągnięty przez spółkę zysk w 2011 r. w kwocie 1.331.183.166,92 złotych podzielić w następujący sposób: przeznaczyć na wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 34.387.642,10 złotych do 35.300.302,30 złotych, skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez osoby uprawnione w ramach programów motywacyjnych TVN oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,10 zł, utworzyć kapitał rezerwowy w granicach kwot: od 1.295.882.864,62 złotych do 1.296.795.524,82 złotych, w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

Walne zgromadzenie ustaliło, iż dniem dywidendy będzie 16 kwietnia 2012 roku oraz że dniem wypłaty dywidendy będzie 7 maja 2012 roku. W 2011 roku spółka miała 317,37 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1959,84 mln zł wobec 1925,13 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 1331,18 mln zł zysku netto wobec 276,87 mln zł zysku rok wcześniej.