Bank Handlowy wypracował w I kw. miał 243,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 181,18 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał był lepszy za sprawą wzrostu przychodów. Bardzo dobre wyniki osiągnął zespół rynków finansowych. Wszystkie podstawowe wskaźniki efektywnościowe poprawiły się" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej. Wynik z odsetek wzrósł o 14,6% w skali roku do 397,89 mln zł, zaś wynik z prowizji spadł o 10,4% r/r do 152,10 mln zł w I kw. 2012 r.

Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 72,9 mln zł wobec 1,2 mln zł rok wcześniej w związku z realizacją zysków przy spadających rentownościach obligacji w I kw. 2012 r. Odpisy netto na utratę wartości spadły do 14,8 mln zł w I kw. 2012 r. wobec 41,9 mln zł rok wcześniej.

Bank poprawił jakość portfela kredytów

Spadek odpisów w segmencie bankowości detalicznej był spowodowany poprawą jakości portfeli kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych w efekcie zmian polityki kredytowej wprowadzonych w poprzednich latach.

W segmencie bankowości korporacyjnej spadek odpisów netto był wynikiem poprawy jakości portfela. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 56% na koniec marca wobec 57% rok wcześniej. ROE wyniosło 13,7% wobec 13,6% w I kw. 2011 r.

Przychody wyniosły 738,7 mln zł w I kw. Koszty działania i ogólnego zarządu wzrosły o 19,8% do 415,0 mln zł przede wszystkim za sprawą rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 42,2 mln zł związanej z optymalizacją sieci oddziałów banku.

"Zdecydowaliśmy się włączył w koszty w pierwszego kwartału rezerwę restrukturyzacyjną. Po wyłączeniu rezerwy, która była wydarzeniem jednorazowym bank osiągnął wskaźnik koszty do dochodów na poziomie 50%, a więc poziom oczekiwany przez nas w strategii" - powiedział Sikora.

Sikora przypomniał, że projekt restrukturyzacji (likwidacja ok. 60 placówek i redukcja do 590 etatów) głównie dotyczy części detalicznej, której efektywność jest niższa od zakładanej w planie strategicznym na lata 2009-2012 r.

"Większość oddziałów banku będzie zamykana w II kwartale. Zależy nam na tym, aby drugie półrocze otworzyć w nowej formule" - zaznaczył prezes.

Prezes poinformował, że udział zamykanych oddziałów wg stanu na koniec 2011 r. wynosił: w depozytach 2%, w kredytach 8%, zaś w dochodach 5%. Na koniec marca bank zatrudniał 5.496 osób (spadek o 5% r/r). Sikora poinformował, że bank przedstawi 21 maja radzie nadzorczej pełny dokument strategiczny na lata 2012-2015. Na koniec marca współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 18,0% i był o 1,6 pkt proc. wyższy niż na koniec 2011 r.