"Zysk netto banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 415.342.421,88 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy" - głosi uchwała.

Z zysku za 2010 r., wynoszącego 321,04 mln zł, na dywidendę przeznaczono 121,31 mln zł, tj. 0,1 zł na akcję.

Poprzednio bank podzielił się z akcjonariuszami zyskiem za 2007 rok, wypłacając 161,34 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję. Bank argumentował wcześniej, przedstawiając rekomendację, że decyzja o niewypłacaniu dywidendy za 2011 rok pozwoli na zwiększenie o 0,9 pkt proc. zarówno współczynnika wypłacalności jak i współczynnika kapitału podstawowego, powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2% i 12,3% na koniec 2011 r.

Bank podkreślał, że "wskaźniki adekwatności kapitałowej pozostają na bardzo komfortowych poziomach, pomimo silnego, negatywnego oddziaływania ze strony aktualizacji wartości kredytów walutowych".

Łączny, skonsolidowany współczynnik wypłacalności na koniec roku 2011 wyniósł 13,2%, a współczynnik kapitału podstawowego osiągnął 11,4%.