Spółka handlowa Emperia Holding proponuje przeznaczyć cały zysk za 2011 rok w kwocie 817,80 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 56,41 zł na akcję, podała spółka w raporcie rocznym.

"Zarząd spółki Emperia Holding SA proponuje przeznaczyć zysk wypracowany za 2011 rok w kwocie 817 805 187,39 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Proponowana dywidenda stanowić będzie 56,41 zł na jedną akcję, obliczona jako iloraz zaproponowanej kwoty dywidendy i ilości akcji na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pomniejszonej o ilość posiadanych akcji własnych na ten dzień" - czytamy w raporcie.

W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 2,63 zł na akcję

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Emperii zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 39,00 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 2,63 zł na jedną akcję.

Emperia Holding miała 626,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 115,14 mln zł wobec 94,20 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 817,80 mln zł zysku netto wobec 62,35 mln zł zysku rok wcześniej.