PKO Bank Polski przyjął nową politykę dywidendową zapewniającą przewidywalność dla akcjonariuszy w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend i wzmocnienie bezpieczeństwa banku z perspektywy depozytariuszy i obligatariuszy, poinformował bank w komukacie.

„Nowa polityka dywidendowa zakłada stabilne kształtowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy przez Bank w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej: współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (CAR – capital adequacy ratio) powyżej 12,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego; współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (common equity Tier 1 ratio) powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego" – czytamy w komunikacie.

Dotychczasowa polityka zdefiniowana w prospekcie emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku przewidywała stały współczynnik wypłaty dywidendy (payout ratio) równy 40% jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem innych czynników określonych w polityce.

Dywidenda będzie, jesli będzie zapewnione bezpieczeństwo wypłacalności

„PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy w oparciu o jasne reguły, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności" – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Polski w ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. W ostatnich 5 latach współczynnik wypłaty dywidendy banku kształtował się powyżej 50%, a średnia stopa dywidendy wyniosła ponad 3% rocznie.

„Aktualizacja polityki w zakresie wypłaty dywidendy została przyjęta przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego 4 kwietnia br." – głosi komunikat.

Bank PKO BP miał 3807,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 3216,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 3953,62 mln zł zysku netto wobec 3311,21 mln zł zysku rok wcześniej.