Banki prognozują, że w 2012 r. ich wynik netto wzrośnie o 1 proc. wobec 2011 r. - poinformował w raporcie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Jedna trzecia banków planuje jednak spadek wyniku netto.

Urząd podał, że prognozowany wzrost wyniku netto o zaledwie 1 proc. w 2012 roku to wynik planowanych wzrostów w pozycjach wynikowych dotyczących odsetek, prowizji i działalności bankowej (odpowiednio o 9 proc., 8 proc. i 5 proc.). Jedna trzecia ankietowanych banków planuje jednak spadek wyniku netto w 2012 r. oraz wyników dotyczących odsetek, prowizji i działalności bankowej.

Jednocześnie w bankach przewidywany jest wzrost kosztów działania wobec końca 2011 r. o 9 proc.

Mniej ze spreadów

"Z informacji dodatkowej zebranej w ankiecie plany finansowe wynika ponadto, iż banki prognozują spadek wyniku wypracowywanego na spredach walutowych, wynikający z tytułu udzielania i spłaty kredytów walutowych (o 22 proc.), co jest spowodowane wcześniej opisywanymi planami banków odnośnie spadku wartości portfela mieszkaniowych kredytów udzielanych w walucie obcej (głównie we franku szwajcarskim)" - podał Urząd.

UKNF poinformował też, że większość banków planuje w 2012 r. wzrost skali działalności, a łączny wzrost sumy bilansowej ankietowanej grupy banków wyniesie ok. 5 proc.

Więcej z firm, mniej od gospodarstw domowych

Portfel należności od sektora niefinansowego i jego wzrost będzie głównie determinowany poprzez wzrost o 14 proc. portfela należności od przedsiębiorstw. Portfel należności od gospodarstw domowych ma wzrosnąć według planów o 3 proc.

Spośród kredytów dla gospodarstw domowych część mieszkaniowa wzrośnie o 2 proc. Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych będą wyższe na koniec 2012 r. o 6 proc.

Baza depozytowa od przedsiębiorstw ma wzrosnąć o 10 proc., a od gospodarstw domowych o 11 proc., przy czym depozyty bieżące sektora niefinansowego wzrosną o 7 proc., a depozyty terminowe w tym sektorze o 11 proc.

Planowany jest wzrost zobowiązań (liczony nominalnie) o 4 proc., przy czym będzie on wynikiem wzrostu o 10 proc. wartości zobowiązań wobec sektora niefinansowego i jednocześnie zmniejszenia się wolumenu wobec sektora finansowego.

Właściwie bez dywidendy, za to z większymi wymogami kapitałowymi

Spośród badanych banków jedynie osiem planuje wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 5,14 mld zł, co przełoży się na planowany wzrost funduszy własnych w krajowych bankach komercyjnych na koniec 2012 r. o 8 proc.

Jednocześnie wzrosną wymogi kapitałowe banków. Całkowity wymóg kapitałowy wzrośnie w badanych bankach o 12 proc. (wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wzrośnie według przewidywań o 12 proc. natomiast z tytułu ryzyka operacyjnego o 3 proc.).

Współczynnik wypłacalności dla całej grupy krajowych banków komercyjnych według planów zmniejszy się do 12,7 proc. z 13,1 proc.

Większość banków planuje przyrost zatrudnienia, jednak sumarycznie nie będzie to wzrost istotny, bowiem wyniesie jedynie 1 proc. Planowany jest również rozwój sieci oddziałów i innych placówek obsługi klienta odpowiednio o 6 proc. i 10 proc.

Dane zebrano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 47 krajowych banków komercyjnych i 19 oddziałów instytucji kredytowych, których aktywa stanowiły na koniec lutego 2012 r. ok. 94 proc. aktywów całego polskiego sektora bankowego.