Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane w okresie zimowym 2011/2012.

Kto skorzysta z pomocy

Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, którym mrozy zniszczyły co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Wysokość szkód musi być oszacowana przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Wsparcie: dopłaty do kredytów, sfinansowanie ponownych zasiewów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie mogła dopłacać do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach, gdzie mrozy zniszczyły uprawy. Rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, będą mogli skorzystać z kredytów o oprocentowaniu 0,1 proc. w skali roku, zaś pozostali - 3,85 proc. rocznie.

Rolnicy, których uprawy ucierpiały na skutek mrozów, będą też mogli otrzymać pieniądze na ponowne zasiewy. Za każdy hektar zniszczonych upraw przysługiwałoby 100 zł. To pomoc krajowa, tzw. de minimis, nie wymagająca zgody Komisji Europejskiej. Osoby zainteresowane takim wsparciem będą musiały złożyć wniosek w ARiMR, wraz z oświadczeniem o wysokości strat, wydanym przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę. W sumie na ten cel ma być przeznaczone 140 mln zł z budżetu państwa. 50 mln zł ma pochodzić z Agencji Rynku Rolnego, a 90 mln zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Odroczenie płatności na KRUS

Będzie można również ubiegać się o odroczenie opłacania bieżących składek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub rozłożenie ich na raty. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł natomiast zdecydować o odroczeniu lub rozłożeniu na raty np. czynszu dzierżawy gruntów należących do Skarbu Państwa.

Rolnicy, którym wymarzły uprawy, będę też mogli starać się m.in. o pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulgi w podatku rolnym

Ponadto wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast będą mogli zastosować ulgi w podatku rolnym za 2012 rok.

"Pomoc będzie można także otrzymać za szkody - przewyższające 1050 zł - w przypadku szkód w plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat i drzewach owocowych" - napisano w komunikacie CIR.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Minister rolnictwa Marek Sawicki mówił w poniedziałek, że z dotychczasowych szacunków wynika, iż wymarznięcia dotyczą 1,2-1,4 mln ha upraw, głównie pszenicy ozimej, jęczmienia, roślin motylkowych i wieloletnich traw. Przekonywał, że rolnicy nie powinni czekać na pieniądze, ale szybko rozpocząć ponowne zasiewanie gruntów.