Akcje PKN Orlen staniały po podaniu gorszego niż zakładano wyniku spółki w 2011 r. Walory spółki po otwarciu spadły o ponad 4 proc., ok. 10.00 spadki wynosiły 2 proc. Koncern zarobił w ubr. tylko 2,3 mld zł, o 1 mld mniej niż prognozowano.

Koncern paliwowy PKN Orlen miał 2363,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 2371,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie, publikowanym przez agencję ISB.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2066,47 mln zł wobec 3122,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 106973,07 mln zł wobec 83547,43 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 3.188,14 mln zł, zaś wynik EBIT - 3.254,35 mln zł. "Najistotniejszą zmianą wprowadzoną do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej jest utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Wpływ na wynik z działalności operacyjnej wynosi (1 187 880) tysięcy PLN" - głosi raport. Spółka wyjaśnia, że "pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w roku 2011, utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej przy osłabieniu lokalnych walut oraz presja na marże rafineryjne i petrochemiczne, spadek kursu akcji PKN Orlen notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poniżej ich wartości księgowej, a także zmiany technologiczne stanowiły przesłanki do przeprowadzenia testów i w efekcie ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Grupie Orlen.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 1386,17 mln zł zysku netto wobec 2357,13 mln zł zysku rok wcześniej.