Komisja Nadzoru Finansowego przy rozpatrywaniu wniosku w sprawie połączenia Kredyt Banku i BZ WBK będzie kierować się zasadami, na jakich funkcjonuje w Polsce grupa UniCredit - podał KNF w komunikacie.

"Z uwagi na wielkość banku po ewentualnym połączeniu, przy rozpatrywaniu wniosku i ocenianiu zobowiązań inwestorskich punktem odniesienia dla KNF będą zasady, na jakich funkcjonuje w Polsce grupa UniCredit - większościowy udziałowiec Banku Pekao SA" - podał KNF w komunikacie.

Pekao musiało zgodzić się na warunki nadzoru bankowego

W czasie postępowania przed Komisją Nadzoru Bankowego w 2006 roku, starając się o zgodę na połączenie Banku Pekao z BPH, przedstawiciele UniCredit złożyli szereg deklaracji dotyczących swojego funkcjonowania w Polsce.

Reklama

Deklaracja inwestycyjna

Zadeklarowali oni wtedy m.in., że przez połączenie BPH i Pekao Unicredit zamierza utworzyć wiodący bank uniwersalny w Polsce i wiodącą instytucję finansową w Europie Środkowej i Wschodniej, która będzie jedną z dwóch kluczowych instytucji UniCredito w Europie Środkowej i Wschodniej.

Reklama

Włoski inwestor deklarował, że gdyby rozważał inwestycje poza Polską, na Ukrainie lub w krajach bałtyckich, wtedy połączony bank będzie odgrywał wiodącą i aktywną rolę.

Integracja placówek

UniCredit zobowiązał się, że zamierza zintegrować placówki sieci obu banków w taki sposób, aby połączony bank oferował jak najdogodniejszy dostęp do placówek w całym kraju, eliminując obszary, w których sieci się dublują (co nie wyklucza możliwości tworzenia nowych placówek w odpowiednich lokalizacjach). W ramach integracji Wnioskodawca będzie eliminował placówki tylko wtedy, gdy będą przemawiały za tym oczywiste przyczyny ekonomiczne, i tylko wówczas gdy nie spowoduje to ograniczenia dogodnego dostępu do usług dla ludności.

Deklaracja rozwoju

Zobowiązania UniCredit dotyczyły też m.in. tego, że połączony bank pozostanie notowany na warszawskiej giełdzie, a jeśli główny akcjonariusz przekroczy w nim próg 75 proc., to będzie to miało charakter jedynie przejściowy.

UniCredit zobowiązał się też, że podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia rozwoju działalności połączonego banku, przez wprowadzenie nowych produktów i usług bankowych i tym samym zwiększenia efektywności pracy kadry pracowniczej, tak aby redukcja zatrudnienia związana z połączeniem nie wpływała na stabilność banku.

Wnioskodawca zobowiązał się, że będzie dokładał wszelkich starań, by płynność BPH oraz jego pozycja kapitałowa i współczynnik wypłacalności pozostały na zadowalającym i stabilnym poziomie tak, aby BPH zachował zdolność do wypełniania swoich zobowiązań.

Prawa polskiego nadzoru bankowego

Wnioskodawca zobowiązał się również, że zapewni dostęp nadzoru polskiego do wszelkich jednostek nadrzędnych nad połączonym bankiem w celu umożliwienia nadzorowi polskiemu weryfikacji kwestii istotnych dla stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem.

KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku - podały spółki w komunikatach prasowych. Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.