Wartość polskiego rynku wódki w 2011 r. wyniosła ok. 9650 mln zł, wynika z danych firmy badawczej Nielsen. Oznacza to spadek o ok. 4%. W ujęciu ilościowym rynek wódki skurczył się również o blisko 4%. Według danych Nielsen sprzedaż wódki spadła w 2011 r.do po­nad 231,1 mln li­trów.

Przedsiębiorcy, cytowani przez "Rzeczpospolitą" spodziewają się, że w 2012 r. rynek może nadal maleć.

"Sprze­daż wód­ki w Pol­sce mo­że po­nownie się zmniej­szyć. Za­kła­da­my jed­nak, że głów­ni gra­cze za­prze­sta­ną woj­ny ce­no­wej, dzię­ki cze­mu usta­bi­li­zu­je się war­tość te­go ryn­ku" - powiedział dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Per­nod-Ri­card Pol­ska Gu­il­lau­me Gi­rard-Rey­det.

Reklama

Prze­wod­ni­czą­cy ra­dy nad­zor­czej Po­lmo­su Biel­sko-Bia­ła Grze­gorz Choj­nac­ki sza­cu­je, że w tym ro­ku wiel­kość sprze­da­ży wód­ki mo­że być o 2%. niższa niż w 2011 r.