Ubezpieczyciele, którzy mogą spełniają kryteria nie powinni natomiast przeznaczyć na dywidendę więcej niż 75% zysku wypracowanego w 2011 r., wynika z listu przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka skierowanego do towarzystw ubezpieczeniowych.

KNF - firmy ubezpieczeniowe muszą mieć odpowiedni bufor kapitałowy

Komisja wskazuje, że w związku ze zmiennym otoczeniem rynkowym i perspektywą spowolnienia gospodarczego w Europie, a także w sytuacji podwyższonego ryzyka działalności konieczne jest utrzymywanie przez zakłady ubezpieczeń odpowiedniego bufora kapitałowego. Również przepisy dyrektywy Wypłacalności II, które mogą wpłynąć na konieczność uzupełnienia środków własnych ze względu na podwyższone wymogi kapitałowe powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podziale zysku za ubiegły rok.

„Biorąc pod uwagę powyższe organ nadzoru, którego ustawowym celem (…) jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, jego stabilności i bezpieczeństwa, a także zaufania do rynku finansowego rekomenduje , aby zakłady ubezpieczeń/reasekuracji przyjęły zachowawczą politykę dywidendową, a wypracowany zysk przeznaczyły na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej"- podano w liście.

KNF w szczególności zaleca, aby dywidendy nie wypłacały w szczególności zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: - posiadają wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych poniżej 160% dla zakładów działu I lub 200% dla zakładów działu II wg stanu na 31 grudnia 2011 r.; otrzymały ocenę BION za 2010 r., gorszą niż 2,5; w wyniku ostatnio przeprowadzonych testów stresu dla któregokolwiek rodzaju ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych spadł poniżej 110%; w 2011 r. wykazały niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego lub Niedobów aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w okresach miesięcznych lub kwartalnych).

„Pozostałe zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wypracowanego zysku za 2011 r., przy zachowaniu wskaźnika pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy na poziomie co najmniej 110% oraz uwzględnieniu dodatkowych potrzeb kapitałowych w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r., w tym wynikających m.in. z koncentracji podmiotowej lokat zakładów"- podano także.