"Rząd RP nie planuje udzielenia pożyczki dla krajów strefy euro ze środków budżetu państwa. Rozważana jest natomiast pożyczka Narodowego Banku Polskiego (na wniosek Ministra Finansów) dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu wzmocnienia zdolności finansowych MFW i poprzez to jego zdolności do wypełniania statutowego celu stabilizowania systemu globalnych finansów. Kwota tej pożyczki wyniesie 6,27 mld euro" - napisał Dominik w odpowiedzi na interpelacją poselską.

20 stycznia Zarząd Narodowego Banku Polskiego poinformował w komunikacie, że po zapoznaniu się z wnioskiem ministra finansów z 16 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia przez NBP pożyczki bilateralnej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu postanowił przychylić się do prośby ministra finansów zawartej we wniosku i upoważnił prezesa NBP do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW w formie pożyczki bilateralnej, a ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki na rzecz MFW zostanie podjęta przez zarząd NBP po uzgodnieniu z MFW warunków umowy.

Przekazanie środków MFW przez NBP nie jest działaniem niekorzystnym zarówno dla Banku jak i dla Polski

Dominik zaznaczył, że przekazanie środków MFW przez NBP nie jest działaniem niekorzystnym zarówno dla Banku jak i dla Polski, a w inwestowaniu rezerw na międzynarodowych rynkach finansowych NBP kieruje się bezpieczeństwem inwestowanych środków, płynnością rezerw oraz dochodowością rezerw przy respektowaniu dopuszczalnego stopnia ryzyka.

"Środki pożyczone Funduszowi stanowiłyby w dalszym ciągu część płynnych rezerw walutowych i byłyby oprocentowane wg stopy SDR (równej średniej ważonej stopie oprocentowania krótkoterminowych instrumentów finansowych krajów, których waluty są uwzględniane w koszyku wyceny SDR). Dlatego też, pożyczka dla Funduszu może stanowić alternatywę dla inwestowania w krótkoterminowe papiery stanowiące z reguły składnik aktywów rezerwowych banków centralnych. Ponadto, należy zauważyć, ze MFW posiada de facto status wierzyciela uprzywilejowanego, wskutek czego pożyczki Funduszu są spłacane w pierwszej kolejności. Fakt ten minimalizuje ryzyko kredytowe związane z udzieleniem pożyczki Funduszowi" - napisał wiceminister.

"Dodatkowo należy podkreślić, iż w razie wystąpienia w Polsce problemów z bilansem płatniczym i/lub konieczności uzupełnienia rezerw walutowych: w przypadku podpisania umowy pożyczki dla MFW, bez jej wykorzystania - Fundusz nie dokonuje ciągnień w ramach pożyczki Polski dla MFW; w przypadku wykorzystania przez MFW środków pożyczki - Polska ma prawo wnioskować o zwrot tych środków" - dodał.

Wiceminister zaznacza także, że jednym z celów, do osiągnięcia których zmierza zarówno Rząd RP jak i NBP (...) jest redukcja ryzyk dla gospodarki polskiej z jej otoczenia zewnętrznego.

"Utrzymująca się na światowych rynkach finansowych niepewność niesie za sobą ryzyko dalszej destabilizacji tych rynków oraz negatywnych skutków także dla Polski. Brak działań łagodzących i zapobiegawczych skutkowałby pogłębieniem niepewności, utrudniając m.in. NBP realizację jego celów" - napisał.

"Skoordynowane poczynania na poziomie globalnym, takie jak odpowiednie do potrzeb zwiększenie zasobów MFW, są jednym z najefektywniejszych, a zarazem najbezpieczniejszych dla uczestników sposobów walki z zagrożeniami dla światowego systemu finansowego i walutowego" - dodał.

"Dlatego też, udział w takich działaniach nie może być oceniany jako niekorzystny; przeciwnie, redukując ryzyka ułatwia on rządom i bankom centralnym, w tym NBP, osiągnięcie ich stabilizacyjnych celów, a więc wiąże się z korzystnymi dla NBP rezultatami" - napisał wiceminister.