"Dane ze sfery realnej opublikowane w listopadzie 2011 r. (w tym wzrost produkcji przemysłowej o 8,7 proc. r/r i budowlano-montażowej o 13,0 proc. r/r, a także sprzedaży detalicznej o 12,6 proc.), na tle korzystnych danych o wzroście PKB w III kw. wskazują, iż polska gospodarka również w IV kw. 2011 r. rozwijała się w tempie ok. 4 proc." - napisano.

BFG spodziewa się pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

"Pogorszeniu uległa natomiast sytuacja na rynku pracy, odzwierciedlona przede wszystkim we wzroście stopy bezrobocia do 12,1 proc., a także w niskim wzroście zatrudnienia i realnym spadku wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Na niekorzystne perspektywy na rynku pracy w najbliższych miesiącach może wpływać pogorszenie sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski, mogące przełożyć się na obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce, odzwierciedlone m.in. w dalszym spadku wskaźników ogólnego klimatu koniunktury oraz PMI" - dodano.