Nastroje konsumentów, po znacznym osłabieniu w listopadzie, w grudniu znów się pogorszyły - podał w komunikacie Ipsos. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł w grudniu o 1 pkt do poziomu 76 pkt i jest na najniższym poziomie od kwietnia 2009 r.

"Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK), który zdecydowanie pogorszył się w listopadzie, w grudniu również utrzymuje się na niskim poziomie 76 pkt. Zmiana względem ubiegłego miesiąca jest nieznaczna (-1 pkt), jednak pesymistyczne nastawienie Polaków umacnia się (trend wzrostowy, który obserwowano od ponad pół roku, z lekkim zachwianiem w sierpniu - załamał się). Należy podkreślić, że obecny Wskaźnik Optymizmu Konsumenckiego jest najsłabszy od kwietnia 2009 roku" - napisano w grudniowym raporcie.

"Do niższego wyniku WOK najbardziej przyczyniła się gorsza ocena sytuacji bieżącej - zarówno sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący spadł o 3,2 pkt). Obniżeniu uległ także wskaźnik oceny Klimatu Gospodarczego, którego notowania spadły o 2,3 pkt, osiągając poziom 60,8 pkt. Przyczynę tego stanu rzeczy można upatrywać w napływających z mediów informacjach o zmianie koniunktury międzynarodowej, zagrożeniu rozpadem strefy euro oraz w przedstawionych przez rząd planach zaciskania pasa, odnoszących się m.in. do zwiększenia podatków, likwidacji ulg czy kontynuacji zmian reformy systemu emerytalnego" - dodano.

W grudniu zanotowano także nieznaczny spadek wskaźnika skłonności do zakupów

Reklama

Niższe niż w listopadzie są także wskaźniki bieżący i oczekiwań.

"Skłonność do Zakupów nie zmieniła się znacznie (w porównaniu do zeszłego miesiąca różnica wyniosła -0,1 pkt), mimo że z miesiąca na miesiąc zwiększa się grupa osób, obawiająca się znacznego przyspieszenia tempa wzrostu cen (w grudniu wyniosła 31,4 pkt, zwiększając się o 12,4 pkt w stosunku do września 2011 roku). Skutki wzrostu VAT, które odczuliśmy w mijającym roku, rosnący popyt na produkty spożywcze oraz drożejąca energia i paliwo nie nastrajają nas optymistycznie w zakresie postrzegania cen" - napisano w raporcie.

"Polacy są pełni obaw - Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości zanotował kolejny spadek w stosunku do zeszłego miesiąca (-1 pkt). W porównaniu do listopada grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu ostatniego roku pogorszyła się - wzrosła o 4,1 pkt, a niemal co czwarty Polak (23 pkt) przewiduje jej dalsze pogarszanie się w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - dodano.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 16 grudnia 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.