Ministerstwo na razie pracuje nad założeniami do ustawy. W projektowanych przepisach mają być określone zasady wypłacania takich należności. Kwota wypłaty z funduszu ma nie przekraczać 70 proc. należności wynikających z faktury.

Resort wstępnie proponuje, żeby taki fundusz został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Rynku Rolnego. Ma on powstać ze środków przekazanych z budżetu państwa oraz m.in. wpłat od firm skupujących produkty rolne (w wysokości 0,5 proc. ich wartości): zbóż, rzepaku, owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, świń, bydła i cieląt, koni, owiec, ryb.

Według założeń ministerstwa, pieniądze poszkodowanym producentom rolnym będą mogły być wypłacane na podstawie decyzji wydanych w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) na wniosek zainteresowanego, po dołączeniu faktury za sprzedane produkty. Prezes Agencji Rynku Rolnego przed wydaniem decyzji będzie sprawdzał, czy wobec podmiotu skupującego, którego dotyczy roszczenie, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.

Zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi w funduszu mają być zaakceptowane przez ministra rolnictwa oraz ministra finansów. Prezes ARR ma co roku składać sprawozdanie z wydatkowania środków.