Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do towarzystw funduszy inwestycyjnych o przeprowadzenie weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych funduszy według stanu na 30 listopada pod kątem zgodności z przepisami ustawy oraz zapisów statutów. Komisja zaleca także weryfikację procedur wewnętrznych i regulaminów obowiązujących w towarzystwach, wynika z listu przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka do TFI.

"Mając na względzie bezpieczeństwo i stabilność poszczególnych towarzystw, jak i całego segmentu rynku kapitałowego, jakim jest rynek usług oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Komisja oczekuje, że w toku prowadzonej działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak i kształtowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych wykażą się należytą starannością i dbałością o interesy swoich klientów oraz uczestników funduszy zarządzanych przez towarzystwa" - czytamy w liście.

TFI powinny przeprowadzić weryfikację portfeli do końca tego roku

KNF oczekuje na wyniki przeprowadzonych przez TFI weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych do 31 grudnia 2011 r.

Szczególnie niebezpieczne są aktywa podmiotów zagranicznych

Komisja zwraca uwagę na ryzyka związane z lokowaniem przez polskie fundusze inwestycyjne swoich aktywów w jednostki uczestnictwa FIO mających siedzibę na terenie Polski, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Przykład bankructwa MF Global, niepewna sytuacja w Afryce każe się bać

"W związku z obserwowanymi w ostatnich kilkunastu miesiącach zdarzeniami natury społeczno-ekonomicznej np. zmiany rządów w krajach Afryki Północnej, bankructwo brokera MF Global, możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w związku z zaistnieniem określonych wydarzeń zawieszone zostanie publikowanie wyceny jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy bądź instytucji wspólnego inwestowania"- podano.

Niektóre TFI narażają swoich klientów na duże niebezpieczeństwo

Szef KNF zwrócił uwagę, że niektóre TFI, nie dokładając należytej staranności w dokonywaniu wyceny wartości papierów, narażają uczestników rynku na nadmierne ryzyko. "Za niedopuszczalne należy uznać przypadki, w których fundusz, nie mogąc ustalić wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot lub wartości instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot, składa ofertę przekraczającą 10% wartości danej emisji i obejmuje ponad 10% danej emisji emitenta. Przypadki takie będą traktowane jako działania podejmowane bez dochowania należytej staranności I obarczającej uczestników nadmiernym ryzykiem" - czytamy dalej.

Komisja wskazuje także na szereg nieprawidłowości związanych z jakością dokumentacji stanowiącej podstawę decyzji inwestycyjnych widocznych w sprawozdaniach funduszy inwestycyjnych, które utrudniają prowadzenie działań nadzorczych. Mogą one świadczyć, w ocenie KNF, o braku niezbędnych informacji o poszczególnych lokatach funduszy, bądź niewłaściwym nadzorze wewnętrznym z zakresie przekazywanej sprawozdawczości.