"Tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale 2011 r. okazało się zbliżone do naszych oczekiwań, potwierdzając, że w ubiegłym kwartale aktywność gospodarcza nadal utrzymywała się na wysokim poziomie. Tak dobry rezultat wynika w dużej mierze z poprawy salda wymiany handlowej z zagranicą, która pozwoliła na skompensowanie negatywnego wpływu wyraźnego wyhamowania konsumpcji prywatnej oraz spadku konsumpcji publicznej. Zgodnie z oczekiwaniami trzeci kwartał 2011 r. przyniósł dalszą odbudowę inwestycji.

Pomimo dobrego wyniku na poziomie głównego agregatu, zmiany w strukturze PKB wskazują, że polska gospodarka wchodzi w fazę spowolnienia. Z kwartału na kwartał coraz niższa jest dynamika konsumpcji, co przekłada się na wyhamowanie tempa wzrostu popytu krajowego. Spodziewamy się, że w czwartym kwartale 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje do 3,5 proc. (rok do roku), a w całym roku wyniesie 4,1 proc.

W 2012 r. należy oczekiwać dalszego spowolnienia gospodarczego. Wyniki spożycia publicznego wskazują, że mająca miejsce konsolidacja finansów publicznych negatywnie wpływa na PKB. (...) Jeżeli w przyszłym roku zacieśnienie fiskalne będzie się także odbywać za sprawą niższych inwestycji publicznych, to tempo wzrostu PKB może wyhamować do 2-3 proc.

Skala spowolnienia gospodarczego w Polsce będzie jednak w głównej mierze uzależniona od sytuacji w strefie euro, gdzie obok niemal już pewnej recesji największym zagrożeniem jest dalsza eskalacja kryzysu zadłużeniowego i związane z nim zawirowania na rynkach finansowych. W scenariuszu bazowym, zakładającym stopniową normalizację sytuacji w strefie euro, oczekujemy tempa wzrostu PKB w 2012 r. na poziomie 3,2 proc., jednak skala niepewności pozostaje wyjątkowo wysoka, a ryzyka jednoznacznie przechylają się w kierunku niższego wzrostu.