Na koniec ubiegłego roku majątek jednoosobowych spółek Skarbu Państwa był wart 20,1 mld zł - wynika z przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na koniec grudnia 2010 r.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że przyjęty przez rząd dokument zawiera szczegółowe informacje o majątku Skarbu Państwa - jego stanie prawnym, strukturze i wartości. Wskazano, że są w nim rozdziały dotyczące m.in.: zabytków i zasobów archiwalnych, zasobów naturalnych, gruntów Skarbu Państwa, obiektów infrastruktury, akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych.

Według CIR dane zawarte w sprawozdaniu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących prywatyzacji i wykorzystania majątku państwowego.

"W sprawozdaniu wykazano, że w ciągu 2010 r. liczba jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (pozostających w nadzorze właścicielskim MSP) znacznie zmalała. Dotyczy to zwłaszcza grupy spółek prowadzących działalność statutową, która pod koniec 2010 r. liczyła 270 podmiotów. Wartość majątku netto jednoosobowych spółek SP pod koniec ubiegłego roku wynosiła 20,105 mld zł (pod koniec 2009 r. - 29,4 mld zł)" - napisano w komunikacie.

Ze sprawozdania wynika, że z końcem ub.r. Skarb Państwa posiadał udział większy niż 50 proc. w 60 spółkach. W 21 z tych podmiotów udział SP przewyższał 75 proc., a w 10 - 90 proc. Akcje 6 spółek notowano na Giełdzie Papierów Wartościowych.

"Liczba spółek publicznych z udziałem Skarbu Państwa w 2010 r. znacznie zmalała. Zakończyła się prywatyzacja 19 podmiotów (głównie z nieznacznym udziałem SP), a do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono 3 spółki. W wyniku prywatyzacji resztówek udział SP w spółkach publicznych z reguły jest dość znaczny i stanowi faktycznie pakiet kontrolny" - informuje CIR.

Według rządowych służb prasowych wartość akcji Skarbu Państwa w spółkach publicznych w 2010 r. wyraźnie wzrosła przede wszystkim wskutek wprowadzenia na giełdę PZU i Tauron, a także dzięki wzrostowi kursów.

"Ze sprawozdania wynika, że grunty Skarbu Państwa zajmują 11 222 522 ha, co stanowi 35,9 proc. powierzchni kraju. W efekcie własność gruntów w Polsce przedstawia się następująco: osoby fizyczne - 56,5 proc., Skarb Państwa - 35,9 proc., samorządy terytorialne - 3,9 proc. i osoby prawne - 3,7 proc." - podano.

Zgodnie z dokumentem na grunty Skarbu Państwa składają się przede wszystkim lasy (68 proc.) i grunty rolne (20 proc.)

Tylko niewiele ponad 1 proc. stanowią cenne grunty wykorzystywane, lub przeznaczane, pod zabudowę.

"Udział państwa w ogólnym areale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce wynosi 20 proc." - informuje CIR. Zaznaczono jednak, że udział ten dość szybko spada - pod koniec 2004 r. było to 27 proc.

Zgodnie z komunikatem w użytkowanie wieczyste przekazano (lub oddano w trwały zarząd) jednostkom państwowym 80 proc. tych terenów. "Wysoki jest udział Skarbu Państwa w puli terenów komunikacyjnych (37 proc.), zwłaszcza kolejowych (94 proc.), a także pokrytych wodami (94 proc.)." - dodano.