RPP podtrzymuje swoje stanowisko, że nie wyklucza dostosowania poziomu stóp procentowych, jeśli pogorszą się perspektywy inflacji oraz podtrzymuje ocenę, że dotychczasowe podwyżki powinny umożliwić powrót inflacji do celu w średnim okresie.

W październikowym komunikacie po posiedzeniu RPP pozostawiła ocenę dokonaną we wrześniu.

"W ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu" - napisała RPP.

W ocenie RPP w najbliższych miesiącach wskaźnik CPI będzie na podwyższonych poziomach, a czynnikiem ryzyka będzie słabnący złoty.

"W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych" - napisała RPP.

"W średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez oczekiwane obniżenie dynamiki krajowego wzrostu gospodarczego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej, w tym obniżenia inwestycji publicznych, a także dokonanego w I połowie br. podwyższenia stóp procentowych oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu cen jest natomiast wpływ sytuacji na rynkach finansowych na kształtowanie się kursu złotego" - dodano.

Rada ocenia, że pogarszają się perspektywy aktywności gospodarczej.

"Napływające dane dotyczące Polski wskazują, iż w ostatnich miesiącach nastąpiło pogorszenie wskaźników koniunktury, co sygnalizuje możliwość obniżenia się aktywności gospodarczej" - napisano.

"Zwiększone ryzyko spowolnienia aktywności gospodarczej na świecie wraz z utrzymującymi się problemami fiskalnymi w niektórych krajach powodują utrzymywanie się napięć na światowych rynkach finansowych" - napisano.

"Wobec podwyższonej awersji do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych osłabiły się kursy walut krajów wschodzących, w tym kurs złotego. Do zwiększonej zmienności cen aktywów nadal przyczyniała się duża nadpłynność na globalnych rynkach finansowych, związana z silnie ekspansywną polityką pieniężną głównych banków centralnych" - dodano.

RPP potwierdziła, że dokonany ostatnio skup walut za złote był zgodny z realizacją strategii polityki pieniężnej

"W ostatnim okresie Narodowy Bank Polski dokonywał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote. Przeprowadzenie takich transakcji było zgodne z realizowaną strategią polityki pieniężnej, przedstawioną w Założeniach polityki pieniężnej" - napisano.