Collateralized debt obligations, w skrócie CDOs, to papiery wartościowe powiązane z długiem, zwykle z kredytem hipotecznym. Na instrumentach tych można zarabiać jeśli dłużnik spłaca należności, natomiast gdy dłużnik bankrutuje, inwestorzy w CDOs-y tracą pieniądze. Toksyczne CDOs-y wini się za pogłębienie kryzysu finansowego w 2008 roku – relacjonuje AP.

S&P tuż przed wybuchem kryzysu przyznawała najwyższe ratingi, potrójnego „A” wielu najbardziej ryzykownym instrumentom pochodnym, zwłaszcza papierom powiązanym z kredytami hipotecznymi. Załamanie się  rynku nieruchomości w USA poprzedzone krachem rynku hipotecznego zapoczątkowało globalny kryzys kredytowy.

W razie przegrania procesu agencji ratingowej grożą grzywny finansowe oraz przepadek zysków za opłaty oraz inne bliżej niesprecyzowane dolegliwości prawne.

Krytyka działalności agencji Standard & Poor’s  nasiliła się po ogłoszeniu przez nią degradacji ratingu zadłużeniowego USA na początku sierpnia. W zeszłym miesiącu do dymisji podał się jej wieloletni szef.