Na pewno na najbliższym posiedzeniu posłowie zajmą się sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu za rok 2010. Komisja Finansów Publicznych rekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania i udzielenie Radzie Ministrów absolutorium.

Sejm wysłucha też informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2010 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Posłowie rozpatrzą też sprawozdania z działalności w 2010 roku Narodowego Banku Polskiego oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz wysłuchają informacji o działalności w roku 2010 Sądu Najwyższego.

Ponadto w Sejmie odbędzie się też debata nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji protokołu między Polską a Maltą dotyczącego zmiany umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Posłowie będą też debatować nad przygotowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projektem uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Zgodnie z projektem dzień ten byłby obchodzony 2 sierpnia "w hołdzie Romom i Sinti, ofiarom niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa".

Porządek posiedzenia może zostać uzupełniony o debatę nad poselskimi projektami nowelizacji ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego. Propozycje w sprawie tzw. spreadów (różnic w kupnie i sprzedaży walut stosowanych przez banki przy udzielaniu i spłacie kredytów walutowych) złożyły kluby PO, SLD i PJN. Nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu uda się "zamknąć" sprawę tych projektów wyraził niedawno marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.

Projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim autorstwa PO przewiduje, że każdy klient, który posiada kredyt hipoteczny w walucie, miałby możliwość spłacania miesięcznych rat kredytu bezpośrednio w kasie banku, w walucie, w której ma kredyt. Bank nie mógłby żądać w takim przypadku dodatkowych opłat czy prowizji, ani aneksów do umowy, jak to się dzieje obecnie.

Podobnie jak w przypadku propozycji PO, opracowany przez PSL projekt zmian w prawie bankowym przewiduje, by kredytobiorca mógł płacić ratę bezpośrednio w walucie. Mógłby jednak wybrać spłatę raty w złotych - po kursie średnim NBP lub średnim obowiązującym w danym banku. Zmiany miałyby objąć nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z przygotowanymi przez PiS poprawkami, zadłużeni we frankach szwajcarskich mieliby możliwość wielokrotnego przewalutowania kredytów na dolara, euro, funta, złotego, po pobraniu maksymalnej opłaty 100 zł, z marżą kredytu jak w dotychczasowej walucie. Przewalutowanie byłoby możliwe raz na sześć miesięcy, a bank nie mógłby odmówić klientowi.

Drugi pomysł PiS polega na wprowadzeniu nowego produktu bankowego - "kredytu z +korytarzem walutowym+". Po przekroczeniu przez franka szwajcarskiego kursu określonego jako górny lub dolny "w korytarzu walutowym" (+/- 50 gr wobec kursu z dnia zawarcia umowy kredytowej), kredyt byłby przeliczany na złote. Do przeliczenia stosowałoby się kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursu z dnia zawarcia umowy kredytu i kursów odpowiadających dolnej albo górnej granicy korytarza.

Inna propozycja PiS przewiduje określenie, by kurs waluty, po jakim bank przyjmuje spłatę raty kredytowej, nie mógłby być wyższy o 3 proc. od średniego kursu, po jakim bank kupował waluty w ostatnich trzech dniach.

Z kolei SLD chce nakazać bankom obowiązek wpisywania do umów kredytowych wysokości maksymalnej stawki spreadu. Wcześniej Sojusz rozważał, czy określić w ustawie maksymalne widełki spreadu - w wysokości 10 proc., ale zrezygnował z tego pomysłu.

Niewykluczone, że Sejm zajmie się też prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach. Dotyczy on szczególnego uhonorowania - nagrodą za nienaganną służbę tzw. "Gwiazdą" - funkcjonariuszy BOR, żołnierzy pełniących służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi w ramach międzynarodowych struktur wojskowych i wykonujących zadania w rejonie działania kontyngentu lub operacji wojskowej, a także członków załóg samolotów i osób cywilnych wykonującym zadania w rejonie działania kontyngentu lub operacji wojskowej.

Możliwe, że porządek obrad zostanie uzupełniony o debatę nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przewiduje on m.in., że dłużnikom alimentacyjnym, którzy uchylają się od swoich zobowiązań dłużej niż przez sześć miesięcy, będzie mogło być odbierane prawo jazdy.

Posłowie mogą też zdecydować o uzupełnieniu porządku obrad o debatę nad projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt dotyczący spółdzielni mieszkaniowych, autorstwa posłów PO, przewiduje radykalne zmiany w przepisach m.in. możliwość przekształcenia spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową, zmianę administratora, możliwość kontrolowania zarządu, ograniczenie władzy prezesów i zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców.

Przeciwnicy projektu (m.in. posłowie SLD, Krajowa Rada Spółdzielcza) argumentują, że proponowane zapisy doprowadzą do zlikwidowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, nie dają m.in. możliwości wyboru, gdyż według nich - już pierwszy akt notarialny w budynku - decyduje o powstaniu wspólnoty mieszkaniowej.

Do porządku obrad może zostać włączona także debata nad przygotowanym przez MSWiA projektem ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Polski oraz o zmianie ustaw o cudzoziemcach i udzielaniu cudzoziemcom ochrony. Nowelizacja przewiduje abolicję dla cudzoziemców przebywających w Polsce od 20 grudnia 2007 roku.

Poza przepisami umożliwiającymi zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji wprowadzone mają zostać też rozwiązania, które umożliwią udzielanie pomocy cudzoziemcom przeniesionym do Polski w ramach relokacji lub przesiedlenia. Chodzi o osoby objęte ochroną międzynarodową i przemieszczone z innego państwa UE do Polski oraz o osoby przeniesione do Polski, które zostały uznane za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Niewykluczone, że posłowie zajmą się również dwoma rządowymi projektami nowelizacji ustaw kolejowych. Pierwszy - projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym - zakłada zwiększenie kompetencji prezesa UTK, by mógł realnie wpływać na rynek. Drugi projekt - czyli nowela ustaw o Funduszu Kolejowym i transporcie kolejowym - daje zarządzającej infrastrukturą kolejową spółce PKP PLK możliwość zaciągania kredytów i pożyczek i emitowania obligacji na finansowanie inwestycji.