Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe na niezmienionym poziomie: referencyjna wynosi nadal 4,50 proc. w skali rocznej, lombardowa 6,00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc. - podała Rada w środowym komunikacie.
Reklama

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP zwróciła uwagę, że w maju br. roczna inflacja CPI wzrosła o 5 proc. pozostając wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). "W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie z poprzedzającym przyspieszenie inflacji silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych" - prognozuje RPP.

W komunikacie wskazano, że zgodnie z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny NBP lipcową projekcją inflacji i PKB można mówić o 50 proc. prawdopodobieństwie, iż inflacja w 2011 r. znajdzie się w przedziale 3,7-4,4 proc., w 2012 r. sięgnie 2,1-3,4 proc., zaś w 2013 r. zmieści się między 1,8 a 3,4 proc.

Z projekcji wynika też, że istnieje 50 proc. prawdopodobieństwo, iż w 2011 r. roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się przedziale 3-4,9 proc., w 2012 r. wyniesie 1,9-4,5 proc., a w 2013 r. 1,5-4,3 proc.

"W ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Taką ocenę wspiera też lipcowa projekcja inflacji i PKB" - napisano.

W tym roku RPP podnosiła stopy procentowe cztery razy

Według RPP wpływ na spadek inflacji - w średnim okresie - będzie mieć m.in. prawdopodobne obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego oraz dokonane podwyżki stóp procentowych. "Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu" - dodano.

Podkreślono, że podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego jest niezbędne dla stabilności makroekonomicznej oraz umożliwi spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro.

Ponadto "Rada oczekuje przyjęcia rozwiązań zmierzających do ograniczenia podaży nowych kredytów walutowych dla gospodarstw domowych". "Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych" - poinformowano.

W tym roku RPP podnosiła stopy procentowe cztery razy: w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, łącznie o 1 pkt proc.