CIR podało w komunikacie, że zgodnie z zatwierdzonym przez rząd sprawozdaniem suma bilansowa NBP pod koniec 2010 r. wynosiła 279 mld 340 mln 384,8 tys. zł i zwiększyła się o 35 mld 315 mln 907,1 tys. zł, czyli o 14,5 proc. w porównaniu z 2009 r.

"Po stronie aktywów na zwiększenie sumy bilansowej wpłynął głównie wzrost wielkości rezerw walutowych NBP, natomiast po stronie pasywów - przede wszystkim zwiększenie zobowiązań z tytułu operacji polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

CIR podał, że wynik finansowy NBP w 2010 r. wyniósł 6 mld 529 mln 118,7 tys. zł. "Zostanie on podzielony w następujący sposób: wpłata z zysku NBP do budżetu państwa - 6 mld 202 mln 662,8 tys. zł i odpis na fundusz rezerwowy NBP - 5 proc. zysku, tj. 326 mln 455,9 tys. zł" - napisano.

Zgodnie z ustawą o NBP część rocznego zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa

Według służb prasowych rządu, dodatni wynik uzyskany przez NBP był głównie rezultatem dodatniego wyniku z operacji finansowych. Wyjaśniono, że chodzi w szczególności o zrealizowane przez bank przychody z transakcji rezerwami dewizowymi oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.

W kwietniu minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że dodatkowy zysk z NBP, który trafi do budżetu, zostanie w całości przeznaczony na obniżenie deficytu, długu publicznego oraz poprawę sytuacji finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP.